Структура та органи управління закладу освіти

ДЕПАРТАМЕНТ ГУМАНІТАРНОЇ ПОЛІТИКИ ДНІПРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ                          

Директор СУШКО КСЕНІЯ АНАТОЛІЇВНА тел.(056)744-33-38

 

УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ ДЕПАРТАМЕНТУ ГУМАНІТАРНОЇ ПОЛІТИКИ ДНІПРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

                Начальник управління освіти БАЛЯЙ СВІТЛАНА БОРИСІВНА тел.(056)744-63-14

Заступник начальника управління освіти - СЕМЧУК Юрій Йосипович

Начальник відділу навчальної роботи  - КЛЯВЧЕНКО Світлана Миколаївна

Заступник начальника начальник відділу кадрового забезпечення - САЛОГУБ Оксана Володимирівна

Начальник відділу виховної роботи - ЯКОВЕНКО Олена Костянтинівна

Начальник відділу охорони праці - ПОЛИВАННА Інна Миколаївна

 

Міський методичний центр - В.о Саєнко Олена Володимирівна

ПМПК - Смірнова Аліна Вікторівна 

 

АДМІНІСТРАЦІЯ КЗО НВК № 110 ДМР

 

В. о. директора  КЗО НВК № 110 ДМР- МАРТИНЕНКО Єлена Олександрівна

Заступник директора з навчально-виховної роботи в дошкільному відділенні - МУРАШКО Аліна Андріївна

 

 

Відповідно до СТАТУТУ КЗО НВК № 110 ДМР (розділ IV. УПРАВЛІННЯ НАВЧАЛЬНО - ВИХОВНИМ КОМПЛЕКСОМ):

 

4.1. Управління навчально-виховним комплексом здійснюється департаментом гуманітарної політики, який є представником власника.

 Безпосереднє керівництво навчально-виховним комплексом здійснює його директор. Директором може бути тільки громадянин України, який має вищу педагогічну освіту на рівні спеціаліста або магістра, стаж педагогічної роботи не менше як 3 роки.

Директор навчально-виховного комплексу та його заступники призначаються та звільняються з посади департаментом гуманітарної політики Дніпровської міської ради з дотриманням чинного законодавства. Призначення та звільнення заступників директора здійснюється за поданням директора з дотриманням чинного законодавства.

4.2. Вищим органом громадського самоврядування навчально-виховного комплексу є загальні збори колективу, що скликаються не менше одного разу на рік.

Делегати загальних зборів з правом вирішального голосу обираються від таких трьох категорій:

- працівників навчально-виховного комплексу - зборами трудового колективу;

- учнів навчально-виховного комплексу другого - третього ступенів – класними зборами;

- батьків, представників громадськості – батьківськими зборами.
Кожна категорія обирає однакову кількість делегатів. Визначається така
кількість делегатів:

- від працівників навчального закладу – 50%, учнів – 50%, батьків і представників громадськості – 50%.

Термін їх повноважень становить один рік. Загальні збори правочинні, якщо в їхній роботі бере участь не менше половини делегатів кожної з трьох категорій. Рішення приймається простою більшістю голосів присутніх делегатів.

Право скликати збори мають голова ради навчально - виховного комплексу, учасники зборів, якщо за це висловилось не менше третини їх загальної кількості, директор навчально-виховного комплексу, власник.

Загальні збори:

-обирають раду навчально-виховного комплексу, її голову, встановлюють термін їх повноважень;

-заслуховують звіт директора і голови ради навчально - виховного комплексу;

- розглядають питання навчально-виховної, методичної і фінансово-господарської діяльності навчально - виховного комплексу;

- затверджують основні напрями вдосконалення навчально-виховного процесу, розглядають інші найважливіші напрями діяльності навчально - виховного комплексу;

- приймають рішення про стимулювання праці керівників та інших
педагогічних працівників.

4.3. У період між загальними зборами діє рада навчально-виховного комплексу.

4.4. При навчально-виховному комплексі за рішенням загальних зборів може створюватися і діяти піклувальна рада та батьківський комітет.

4.5. Метою діяльності піклувальної ради є створення умов доступності загальної середньої освіти для всіх громадян, задоволення освітніх потреб особи, залучення широкої громадськості до вирішення проблем навчання і виховання.

4.6. Метою  діяльності  батьківського комітету є надання допомоги    педагогічному    колективу загальноосвітнього   навчального   закладу  в  реалізації  завдань загальної середньої освіти.

Батьківський  комітет навчального закладу обирається простою більшістю голосів на загальних батьківських  зборах  (конференції) загальноосвітнього  навчального  закладу  на  початку  навчального року.

4.7. Директор навчально - виховного комплексу :

-  здійснює керівництво педагогічним колективом, забезпечує раціональний добір і розстановку кадрів, створює необхідні умови для підвищення фахового і кваліфікаційного рівня працівників;

-  організовує навчально - виховний процес;

-забезпечує контроль за виконанням навчальних планів і програм, рівнем досягнень учнів у навчанні;

- відповідає за якість і ефективність роботи педагогічного колективу;

- створює необхідні умови для участі учнів у позакласній та позашкільній роботі, проведення виховної роботи;

- забезпечує дотримання вимог охорони дитинства, санітарно - гігієнічних та
протипожежних норм, техніки безпеки;                                             

- підгримує ініціативи щодо вдосконалення систем навчання та виховання, заохочення творчих пошуків, дослідно - експериментальної роботи педагогів;

- забезпечує права учнів, вихованців на захист їх від будь-яких форм фізичного або психічного насильства;

- призначає класних керівників, завідуючих навчальними кабінетами, майстернями, навчально-дослідними ділянками;

- контролює організацію харчування і медичного обслуговування учнів;

- здійснює контроль за проходженням працівниками у встановлені терміни обов'язкових медичних оглядів і несе за це відповідальність;

- розпоряджається в установленому порядку шкільним майном і коштами;

- видає у межах своєї компетенції накази та розпорядження і контролює їх виконання;

- за погодженням із профспілковим комітетом затверджує правила внутрішнього розпорядку, посадові обов'язки працівників навчально- виховного комплексу;

- створює умови для творчого зростання педагогічних працівників, пошуку та застосування ними ефективних форм і методів навчання та виховання;

- несе відповідальність за свою діяльність перед учнями, батьками, педагогічними працівниками та загальними зборами, власником, місцевими органами державної виконавчої влади тощо;

- діє від імені навчального закладу, представляє його в усіх державних та інших органах, установах і організаціях, укладає угоди з юридичними та фізичними особами.

4.8. Керівник дошкільного відділення:

- відповідає за реалізацією завдань дошкільної освіти, визначених Законом України «Про дошкільну освіту», та забезпечення рівня дошкільної освіти у межах державних вимог до її змісту і обсягу;

- здійснює керівництво і контроль за діяльністю дошкільного відділення;

- розпоряджається в установленому порядку майном і коштами дошкільного відділення і відповідає за дотримання фінансової дисципліни та збереження матеріально-технічної бази відділення;

- контролює організацію харчування і медичного обслуговування дітей;

- забезпечує дотримання санітарно-гігієнічних, протипожежних норм і правил техніки безпеки, вимог безпечної життєдіяльності дітей і працівників;

- контролює відповідність застосованих форм, методів і засобів розвитку,

виховання і навчання дітей їх віковим, психофізіологічним особливостям, здібностям і потребам;

- підтримує ініціативу щодо вдосконалення освітньої роботи, заохочує творчі пошуки, дослідно-експериментальну роботу педагогів;

- організовує різні форми співпраці з батьками або особами, які їх замінюють;

- щороку звітує про навчально - виховну, методичну, екологічну і фінансово - господарську діяльність дошкільного відділення на загальних зборах колективу та батьків або осіб, які їх замінюють.

4.9.Обсяг педагогічного навантаження вчителів визначається на підставі законодавства директором навчально-виховного комплексу і затверджується управлінням освіти департаменту гуманітарної політики.

Обсяг педагогічного навантаження може бути менше тарифної ставки (посадового окладу) лише за письмовою згодою педагогічного працівника.

Перерозподіл педагогічного навантаження протягом навчального року допускається лише у разі зміни кількості годин з окремих предметів, що передбачається робочим навчальним планом, або за письмовою згодою педагогічного працівника з дотриманням законодавства про працю.

4.10.У навчально-виховному комплексі створюється постійно діючий колегіальний орган - педагогічна рада.

Головою педагогічної ради є директор навчально-виховного комплексу.

4.11.Педагогічна рада розглядає питання:

- удосконалення  методичного забезпечення навчально-виховного процесу, планування та режиму роботи навчально-виховного комплексу;

- переведення учнів до наступних класів і їх випуску, видачі документів про відповідний рівень освіти, нагородження за досягнення у навчанні;

- підвищення кваліфікації педагогічних працівників, розвитку їхньої творчої ініціативи, впровадження у навчально-виховний процес досягнень науки і передового педагогічного досвіду:

- морального та матеріального заохочення учнів (вихованців) та працівників навчально-виховного комплексу.

4.12. Робота педагогічної ради планується в довільній формі відповідно до потреб навчально-виховного комплексу. Кількість засідань педагогічної ради визначається їх доцільністю, але не може бути менше чотирьох разів на рік.

Члени педагогічної ради мають право виносити на її розгляд актуальні питання навчально-виховного процесу.

4.13.У навчально-виховному комплексі можуть створюватись учнівські та вчительські громадські організації, що діють відповідно до чинного законодавства України.