Експерементальна робота


СХВАЛЕНО

рішенням загальних зборів         (конференцією )

Протокол № 1

      Від 03.09.2015

                                                                                                                                                           

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням Ради школи

Протокол № 1

Від 10.09.2015                                                                            

 

 

             

 

 

                                                                         

 

ПРОГРАМА РОЗВИТКУ

ПЕРСПЕКТИВНЕ ПРОГНОЗУВАННЯ

РОЗВИТКУ МАТЕРІАЛЬНО – ТЕХНІЧНОЇ БАЗИ

КАДРОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

ТА НАВЧАЛЬНО – ВХОВНОГО ПРОЦЕСУ

Комунального закладу освіти «Навчально-виховний комплекс № 110

«школа І-ІІІ ступенів - дошкільний навчальний заклад (дитячий садок)»

Дніпропетровської міської ради

на 2015 – 2020 роки

 

 

 

 

ЗМІСТ

 

 

І. Вступ

1.                 Концепція розвитку школи

2.                 Цільові проекти

3.                 Моніторинг ефективності Програми

 

ІІ. Перспективний план роботи педагогічного колективу

 

1.       Етапи реалізації

2.        Кадрове забезпечення

3.        Управління навчально-виховним процесом

4.                  Розвиток навчально-матеріальної бази

5.                  Орієнтовний перелік тем загальношкільних заходів  (засідань педагогічної ради, семінарів, конференцій, інш.)

 

Програма розвитку

 Комунального закладу освіти «Навчально-виховний комплекс № 110

«школа І-ІІІ ступенів - дошкільний навчальний заклад (дитячий садок)»

Дніпропетровської міської ради

на 2015 – 2020 роки

 

Паспорт Програми розвитку

Назва

Зміст Програми

Тип програми

Програма розвитку

Підстава для розробки Програми

Необхідність удосконалення якості освітніх послуг, які надає заклад, вироблення освітньої та наукової стратегії з урахуванням якісних змін у державі

Нормативно-правова база

Закони України:

за1.Закон України «Про освіту» від 23.05.1991р.№1060 – XVII.

2. Закон України «Про загальну середню освіту» від13.15.1999р. № 651 - XIV.

2. Закон України «Про Концепцію Національної програми інформатизації» 75/98-ВР.

3. Закон України від 01.06.2010 № 2297-VI «Про захист персональних даних». Закон набрав чинності з 1 січня 2011 року.

4. Закон України «Про Національну програму інформатизації» 74/98-ВР.

Укази Президента України:

1. Указ Президента України № 347/2002 від 17.04.2002 «Про Національну доктрину розвитку освіти».

2. Указ Президента України № 926/2010 від 29.09.2010 «Про заходи щодо забезпечення пріоритетного розвитку освіти в Україні».

3. Указ Президента України № 344/2013 від 25.06.2013 «Про Національну стратегію розвитку освіти в Україні на період до 2021 року».

Акти Кабінету Міністрів України:

1. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 15.11.2010 № 2119-р «Про затвердження переліку завдань (проектів) Національної програми інформатизації на 2010 рік, їх державних замовників та обсягів фінансування».

2. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 02.03.2011 № 192-р «Про затвердження плану заходів з проведення у 2011 році Року освіти та інформаційного суспільства».

3. Постанова Кабінету МіністрівУкраїни «Про затвердження Державного стандарту початкової загальної освіти» від 20.04.2011р. № 426.

4. Постанова Кабінету МіністрівУкраїни «Про затвердження Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти» від 23.11.11.№1392.

Накази:

1. Наказ Держінформнауки від 21.11.2010 № 75 «Про затвердження Порядку взаємодії структурних підрозділів Держінформнауки при формуванні та виконанні НПІ».

2. Наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 02.12.2004 № 903 «Правила використання комп’ютерних програм у навчальних закладах».

Мета Програми

 Створення умов для забезпечення в школі сучасної, доступної та якісної системи освіти відповідно до вимог суспільстві, запитів особистості й потреб держави; забезпечення ефективного управління розвитком загальноосвітнього закладу.

Завдання Програми

·        Формування інформаційно – комунікаційної та комунікативної компетентностей учнів.

·        Запровадження освітніх інновацій, інформаційно-комунікаційних педагогічних технологій.

·        Впровадження здоров’язберігаючої технології в навчально – виховний процес.

·        Створення толерантного середовища у навчальному закладі.

·        Розвиток комунікативних здібностей учнів.

·        Створення сприятливих умов для пошуку, підтримки  та розвитку обдарованих дітей і молоді.

·        Підтримка дітей і молоді з особливими потребами.

·        Забезпечення консолідації та взаємодії соціальних і наукових партнерів із метою інтенсифікації розвитку й удосконалення освітнього середовища.

·        Приведення матеріально-технічногої стану школи у відповідність із потребами сучасної освіти.

Термін реалізації Програми

2015-2020 рр.

Етапи реалізації Програми

Концептуально-організаційний(2015-2016 н.р.)

Реалізація проблеми (2016-2018 н.р.)

Розвивально-формуючий (2018-2019 н.р.)

Узагальнення результатів (2019-2020 н.р.)

Ресурсне забезпечення Програми

Підвищення кваліфікаційного рівня педагогів школи.

Розробка та реалізація механізмів залучення додаткових фінансових і матеріальних ресурсів (цільових соціальних проектів, інвестицій, благодійних внесків тощо); підвищення ефективності використання бюджетних та позабюджетних коштів.

Структура Програми

·        Вступ.

·        Концепція розвитку навчального закладу на 2015-2020 рр.

·        Цільові проекти.

·        Моніторинг ефективності Програми

Очікувані результати

Забезпечення умов для здобуття сучасної, доступної та якісної освіти відповідно до вимог суспільства, запитів особистості й потреб держави.

Підвищення рівня професійної компетентності педагогів (психолого-педагогічними знаннями та вміннями, володіння прийомами індивідуалізації навчання та виховання учнів).

Підвищення рівня навчальних досягнень учнів.

Підвищення якості вихованості школярів.

Створення позитивного іміджу школи в соціумі міста, підвищення її конкурентоздатності.

Показники ефективності Програми

Поліпшення якісних показників ЗНО, ДПА, результатів предметних олімпіад.

Зростання позитивного іміджу навчального закладу та конкурентноздатності школи на ринку освітніх послуг.

Збільшення контингенту учнів.

Розширення ділових партнерських зв’язків.

Контроль, корекція та оцінювання Програми

Системний моніторинг реалізації розвитку Програми та її фінансування; участь батьків і громадськості в незалежному оцінювання якості освіти.

І.  Вступ

 

Освіта — найважливіше із земних благ,

якщо вона найвищої якості.

 Інакше вона абсолютно даремна.

Дж. Р. Кіплінг

 

Підготовка Програми розвитку Комунального закладу освіти «Навчально-виховний комплекс № 110«школа І-ІІІ ступенів - дошкільний навчальний заклад (дитячий садок)»Дніпропетровської міської ради на 2015 – 2020 роки зумовлена якісним оновленням змісту освіти, який полягає в необхідності привести її у відповідність із європейськими стандартами, потребами сучасного життя, запитами суспільства щодо якісної та доступної освіти. Пріоритетними напрямами розвитку освіти  є формування високого рівня інформаційної культури кожного члена суспільства, держави; впровадження сучасних інформаційних технологій у навчально-виховний процес. Сучасне суспільство  переходить до постіндустріальної  доби, в якій цивілізація стає інформаційною. З тим нагальною залишається здатність особистості формувати міжособистісні стосунки, вступати в комунікацію, володіти різними соціальними ролями. Проблема активного використання інформаційно-комунікаційних та комунікативних технологій стає все актуальнішою. Навчальними програмами обов’язково передбачається внесок кожного навчального предмета у формуванні зазначеної компетентності. Одночасно обов’язковою умовою використання сучасних педагогічних технологій, методичних заходів є збереження фізичного та психічного здоров’я учнів, формування позитивного ставлення до здорового способу життя.

Програма визначає основні шляхи розвитку школи. Вона скеровує педагогів до реалізації ціннісних пріоритетів особистості, задоволення освітніх потреб молоді, створення розвивального середовища, у якому б реалізувалася сучасна модель випускника, особистості, що володіє технологіями усного та письмового спілкування різними мовами, у тому числі й комп’ютерного програмування, включаючи спілкування через Інтернет.

Програма розвитку школи спрямована в площину цінностей особистісного розвитку, варіативності й відкритості освітньої системи закладу, зумовлює модернізацію чинників, які впливають на якість навчально-виховного процесу, змісту освіти, форм і методів навчання й виховання, системи контролю й оцінювання, управлінських рішень, взаємовідповідальності всіх учасників навчально-виховного процесу.

Програма є комплексом науково-методичних, матеріально-технічних та управлінських проектів із визначенням шляхів їх реалізації. У ній максимально враховані потреби педагогічного, учнівського та батьківського колективів школи.

Проекти, з яких складається Програма, допоможуть вирішити такі завдання:

-  Організація методичної та виховної роботи в школі відповідно вимогам нового Державного стандарту.

-  Створення умов виховання та навчання учнів, які забезпечують збереження фізичного та психічного здоров’я дітей.

-  Організація роботи з обдарованими дітьми з урахуванням плану роботи.

-  Професійний розвиток педагогічних кадрів.

-  Забезпечення, оптимізація та покращення матеріально-технічної бази.

-  Комп’ютеризація та інформатизація закладу.

-  Моніторингове дослідження всіх структурних ланок школи.

Основними результатами Програми розвитку школи будуть удосконалення й модернізація сучасного освітнього середовища закладу, системні позитивні зміни, підвищення рівня та якості освіти. Програма дає можливість виробити стратегічні та пріоритетні напрями діяльності школи на найближчі роки.

1.     Концепція розвитку школи на 2015 – 2020 рр.

 

І. Загальні положення  

Пріоритетним напрямком сучасної освітньої системи України, що підтверджено сучасними державними законами та нормативними документами, є доступ до якісної освіти, до найкращих світових  здобутків у освітній галузі.

Новий Державний стандарт початкової освіти, базової і повної загальної середньої освіти орієнтує педагогів на перехід від декларування переваг особистісної моделі до її практичного впровадження. Визначено вимоги до навчальних досягнень учнів, які відповідають змісту і структурі предметних компетентностей  (учень знає, розуміє, застосовує, аналізує, виявляє ставлення, оцінює, тощо). Разом із предметною підготовкою за роки здобуття загальної середньої освіти діти мають оволодіти ключовими компетентностями,  до яких, згідно з міжнародними домовленостями, віднесено: уміння вчитися, спілкуватися державною, рідною та іноземними мовами; математична і базова компетентності в галузі природознавства і техніки; інформаційно - комунікаційна; соціальна і громадянська; загальнокультурна; підприємницька; здоров’язберігаюча.  Державний стандарт ґрунтується на засадах особистісно орієнтованого, компетентнісного та діяльнісного підходів.  Діяльнісний підхід спрямований на розвиток умінь і навичок учня, застосування здобутих знань у практичній ситуації, пошук шляхів інтеграції до соціокультурного та природного середовища.

  Основна мета діяльності навчального закладу – це безперервний процес підвищення ефективності навчально – виховного процесу з одночасним урахуванням потреб суспільства, потреб особистості учня. Цьому сприяє застосування новітніх досягнень педагогіки та психології, використання інноваційних технологій навчання, комп’ютеризація навчально – виховного процесу.

   Навчально – виховний процес навчального закладу процес спрямований на формування у випускника школи якостей, необхідних для життєвого та професійного визначення:

-  Орієнтації у сучасних реаліях і підготовленості до життя у ХХІ столітті.

-  Здатність до самовизначення, саморозвитку, самоосвіти.

-  Вільне володіння двома іноземними мовами.

-  Наявність життєвого досвіду спілкування, роботи в колективі, під керівництвом, самостійно, з літературою.

-  Високий рівень освіченості, культури, здатність до творчої праці, професійного розвитку,  застосування комунікативних компетенцій, упровадження у своїй діяльності ІКТ.

-  Вільне володіння комп’ютером,  високий рівень культури користування ІКТ.

-   Готовність до вибору професії відповідно до своїх здібностей та можливостей, потреб ринку праці.

-  Сформовані трудова та моральна життєва мотивації, активна громадянська і професійна позиції.

   Досконале  володіння ІКТ та розвинуті комунікативні здібності зумовлюють досягнення життєвого успіху, позитивного соціального іміджу особистості у сучасному суспільстві. Тому розвиток та практичне застосування саме комунікативних та інформаційно – комунікаційних компетенцій  учнів в умовах особистісно зорієнтованого і діяльнісного підходів є ключовими положеннями Концепції навчального закладу.

  Варто зазначити, що у сучасних умовах міжособистісна комунікація є не лише умовою соціального буття людини, але і найважливішою складовою професійної діяльності фахівця. У цих умовах кваліфікованість та успішність виконання професійних завдань залежить від якості взаємодії з людьми в конкретних соціокультурних та професійних ситуаціях.

  Комунікативна компетентність  - здатність особистості застосовувати у конкретному виді спілкування знання мови, способи взаємодії з людьми, які оточують її та перебувають на відстані, навички роботи у групі, володіння різними соціальними ролями. Складовими комунікативної компетентності є комунікативні здібності, комунікативні вміння, комунікативні знання.

   Комунікативно-особистісний потенціал є інтегруючим компонентом соціального інтелекту як складового потенціалу особистості, що визначається її можливостями у сфері міжособистісної взаємодії, які реалізуються за наявності у людини комунікативних здібностей, умінь та навичок. Під соціальним інтелектом мають на увазі здатність людини розуміти не лише саму себе, а й інших людей, їхні взаємовідносини і прогнозувати міжособистісні події. Комунікативна культура розглядається як сукупність знань, умінь, навичок забезпечення взаємодії людей у конкретній соціокультурній ситуації, сформованість певних здібностей. Комунікативна компетентність є рівнем комунікативної культури, що забезпечує результативність поведінки в певних умовах. А тому одним із пріоритетних  завдань сучасної школи є розвиток саме комунікативних компетентностей  учнів, у тому числі:

·     толерантність;

·     висока комунікативність;

·     творча активність;

·     рефлективність;

·     емпативність;

·     сенситивність.

  Сучасний світ – світ інформаційних технологій,  доступ до скарбниць науки  нам дарують засоби масових комунікацій: доступ до бібліотечних матеріалів; користування різноманітними навчальними програмами;  відвідування величезної кількості закладів, які мають власні акаунти в Інтернеті; участь у оффлайнових та онлайнових семінарах, конкурсах, конференціях, міжрегіональних та міжнародних проектах; дистанційне навчання; створення власних презентацій; віртуальні екскурсії музеями і виставочними залами; можливість інтерактивного спілкування з жителями будь- якого куточка планети; ефективна обробка та збереження інформації та інш. Можливості ІКТ безмежні, тому однією із першочергових задач школи є підготовка учнів до життя та діяльності в умовах інформаційного суспільства, сформувати у них навички самостійного пошуку, оцінювання та систематизації інформації, культури спілкування та безпечного користування Інтернетом.

  Разом з тим успішній діяльності сучасного навчального закладу сприяє інформатизація самого навчально – виховного процесу та управління закладом.

Актуальність проблеми впровадження інформаційних технологій в управлінську діяльність та освітній процес зумовлена деякими суперечностями:

-         між підвищенням вимог до якості професійної діяльності освітян у галузі інформаційних технологій і непідготовленістю педагогічних кадрів;

-          між існуючими теоретичними передумовами інформатизації освіти та недостатньою розробленістю науково-методичних і практичних аспектів підвищення кваліфікації педагогів із проблеми інформаційних технологій навчання та інформатизації управління закладом освіти.

В основу Концепції покладено системний підхід, спрямований на розв’язання проблеми створення, розвитку та використання інформаційних та комунікаційних технологій у КЗО НВК № 110.

Інформатизація управлінської діяльності спрямована на автоматизацію роботи, створення єдиного інформаційного освітнього простору закладу, оперативне одержання необхідної інформації, ефективне використання комп’ютерної та телекомунікаційної техніки, що має на меті досягнення ефективного управління якістю педагогічного процесу.

Створення єдиного інформаційного освітнього простору ґрунтується на таких принципах як:

-         інформаційна й аналітична відкритість, доступність;

-         прогнозування;

-         гнучкість управління;

-         оптимальність функціонування закладу в системі освіти;

-         відокремленість функцій управління.

Використання нових інформаційних технологій у процесі управління якістю освітнього процесу передбачає реалізацію такого комплексу педагогічних умов:

1)  використання психолого - педагогічних закономірностей та принципів в процесі навчання школярів та підвищення кваліфікації педагогів із проблеми сучасних інформаційних технологій;

2) мотивування діяльності педагогів щодо використання сучасних інформаційних технологій в освітньому процесі;

3)  наявність єдиного інформаційного освітнього простору, що динамічно розвивається,  в навчальному закладі.

 

ІІ. Мета та завдання

 

Мета: створення цілісної системи розвитку комунікативної та комунікаційної культури учасників НВП.

На реалізацію визначеної мети спрямовані основні завдання діяльності:

-         розробка, апробація та впровадження сучасних інформаційно -комунікаційних та комунікативних технологій у навчально-виховному процесі та в управлінській діяльності КЗО НВК № 110;

-         забезпечення застосування інформаційних технологій в навчально-виховному процесі та управлінській діяльності закладу освіти;

-         створення єдиного інформаційного простору закладу освіти з подальшою інтеграцією його в систему відкритої освіти;

-         розробка технологій застосування окремих складових інформатизації управління загальноосвітнім навчальним закладом та механізму створення і користування базами даних;

-         забезпечення мультимедійного супроводу навчальних занять на основі використання ресурсів шкільного інформаційно-бібліотечного центру (відео-, медіатека, мережа Інтернет);

-         впровадження у навчально – виховний процес новітніх інформаційних технологій навчання;

-         введення в практику роботи вчителів методу проектів, як однієї з компетентнісно зорієнтованих технологій навчання та виховання учнів;

-         впровадження заходів  у навчальній та виховній діяльності, спрямованих на розвиток письмової та усної комунікації, навичок роботи в групі, самопрезентації, ораторського мистецтва  учнів;

-         запровадження в навчально – виховний процес здоров’язберігаючих технологій, створення безпечних умов навчання та виховання дітей;

-         створення шкільного середовища, що сприятиме прагненню учнів до самопізнання, самоаналізу, саморозвитку.

 

Основними очікуваними результатами вирішення цих завдань є:

-         формування культури спілкування та інформаційної культури учасників навчально – виховного процесу;

-         автоматизація типових операцій;

-         впорядкування інформаційного обміну баз даних;

-         автоматизація збору даних і статистичних звітів, що періодично формуються за визначеними формами;

-         можливість надання в оперативному режимі аналітичним службам, керівникам та іншим суб’єктам педагогічного процесу інформації про стан та тенденції розвитку того або іншого напряму діяльності для прогнозування та прийняття управлінського рішення;

-         мотиваційний аспект набуття знань учнями;

-         розвиток соціальної та комунікативної активності учнів;

-         формування в  учнів навичок ефективного спілкування;  

-         формування у учнів культури збереження і зміцнення свого здоров’я;

-         створення безпечного толерантного шкільного середовища;

-         формування системи моніторингу освітнього процесу з метою аналізу стану та динаміки розвитку закладу освіти.

-         надати доступ педпрацівникам та учням до світових інформаційних ресурсів та технологій;

-         створити навчально-методичні комплекси, видати методичні посібники та рекомендації щодо використання ІКТ  в НВП та управлінні закладом;

-         оснастити заклад сучасними навчальними та управлінськими комп’ютерними комплексами;

-         сформувати інформаційну культуру учасників НВП;

-  підняти навчально-виховний процес на новий якісний рівень.

 

ІІІ. Зміст діяльності 

 

  Загальними засадами визначення нового змісту освіти є гуманізація, диференціація, інтеграція, науковість, широке застосування новітніх інформаційних технологій, педагогіки плюралізму і партнерства.

 В основу змісту діяльності школи покладено систему наук, які дозволяють формувати у учнів цілісне сприйняття світу, визначення сфери діяльності відповідно до своїх здібностей і можливостей.

  Напрям діяльності з інформатизації навчально-виховного процесу передбачає розробку та апробацію методик застосування комп’ютерних засобів навчання в процесі вивчення навчальних предметів відповідно до виду навчальної діяльності. Також буде впроваджена  робота зі  створення  медіатеки навчальних занять із метою забезпечення інформаційного супроводу процесу навчання.

       Основний зміст діяльності:

-           модернізація автоматизованого робочого місця адміністрації школи;

-         апробація та розробка рекомендацій щодо впровадження програм для ефективного управління навчально-виховним процесом;

-         задоволення інформаційних потреб учасників навчально – виховного процесу, а також визначення прав, обов’язків та відповідальності між учасниками процесу збору, обробки й подання даних на всіх рівнях;

-          розробка науково-методичних основ сучасної системи збору, зберігання даних, одержаних із різних джерел; обробки й комплексного аналізу статистичних даних та інформації про якість освіти в навчальному закладі;

-         апробація та розробка методик застосування мультимедійних засобів навчання в процесі вивчення навчальних предметів, розробка методичних рекомендацій щодо створення та використання ресурсів шкільного інформаційно-бібліотечного центру;  

-         розробка технологій створення медіатек та їх використання для проведення навчальних, виховних занять;

-         апробація методик використання комп’ютерів для контролю навчальних досягнень учнів;

-         створення, апробація та використання шкільної бази для дослідження розвитку учнів;

-         апробація методів використання можливостей медіатеки та мережі  Internet у навчальній діяльності, пошуку інформації;

-          апробація методів дистанційного навчання учнів та вчителів.

           Напрям діяльності з розвитку комунікативної компетентності учасників навчально – виховного процесу передбачає запровадження виховних заходів та використання у навчальній діяльності інноваційних технологій з метою розвитку наступних складових комунікативної компетентності:
·                    орієнтованість у різноманітних ситуаціях спілкування, яка заснована на знаннях і життєвому досвіді індивіда;
·                    спроможність ефективно взаємодіяти з оточенням завдяки розумінню себе й інших при ситуативній видозміні психічних станів, міжособистісних відносин і умов соціального середовища;
·                    адекватна орієнтація в собі - власному психологічному потенціалі, потенціалі партнера, у ситуації;
·                    готовність і уміння будувати контакт з людьми;
·                    внутрішні засоби регуляції комунікативних дій;
·                    знання, уміння і навички конструктивного спілкування;
·                    внутрішні ресурси, необхідні для побудови ефективної комунікативної дії у визначеному колі ситуацій міжособистісної взаємодії .

        Навчальний заклад працює відповідно до плану роботи, основним документом, що регулює навчальний процес є робочі навчальні плани, які складаються на основі типових навчальних планів, затверджених МОН молоді та спорту України.

 

ІV. Основні шляхи реалізації Концепції

 

Науково-методичне забезпечення

Робота навчального закладу спрямовується на розробку навчально-методичного забезпечення таких структурних одиниць:

-   автоматизоване робоче місце директора та його заступників;

-   інформаційно-бібліотечний центр;

-   редакційно-видавничий відділ (прес-центр);

-   технічне оснащення навчальних аудиторій;

-  створення умов для проведення тренінгів комуніка­тивної компетентності особистості.

Розробка навчально-методичного забезпечення передбачає вирішення таких питань функціонування: обґрунтування типового набору прикладних програм комп’ютерної підтримки вивчення навчальних предметів; розробка напрямів та методик застосування комп’ютерної техніки для реалізації навчальних планів; відбір ефективних методик із розвитку емоційного інтелекту учнів, комунікативних здібностей; раціональне використання  комп’ютерного класу та створення аудиторій для проведення виховних заходів.

Діяльність закладу спрямована на :

1. Підвищення кваліфікації педагогів спрямовано на відпрацювання вмінь:

-  користувача автоматизованого  робочого місця;

- розробки змісту та методик використання спеціальних програмних продуктів для проведення діагностичного й підсумкового тестування учнів;

- використання прикладних програмних продуктів та електронних підручників в освітньому процесі;

- використання в освітній практиці мультимедійного забезпечення, власних навчальних електронних матеріалів та інформації із мережі Інтернет.

-   розвиток комунікативної компетентності;

-   використання інтерактивних технологій навчання та виховання учнів.

2. Програмно – методичне забезпечення навчально – виховного процесу, розробка різнорівневих, диференційованих програм, навчально – методичних посібників для вчителів та учнів.

3. Співпраця школи з науковими установами, навчальними закладами різних рівнів акредитації, державними, громадськими організаціями.

4. Висвітлення проблем та напрацювань у фахових виданнях, засобах масової інформації.

 

Організація та фахова підтримка

 Для якісної роботи школи планується  комплекс заходів, який складається з відповідних управлінських дій, системного обслуговування локальної мережі у закладі, супроводження діючих програм, навчання керівних кадрів і педагогічних працівників способам і методам використання комп’ютерної техніки та комунікаційних технологій в процесі управління і навчально-виховному процесі тощо.

Для  досягнення мети необхідно:

-                  накопичення, апробація та використання програмного забезпечення, технічних засобів, інформаційно-методичних матеріалів, які сприяють впровадженню комп’ютерних технологій;

-                  накопичення інформаційно-методичних матеріалів, апробація методик, які сприяють розвитку комунікативних компетенцій;

-                  підтримка діючого прикладного програмного забезпечення і функціонування локальної комп’ютерної мережі у навчальному закладі;

-                  проведення практичних занять для педагогічних  працівників школи щодо оволодіння навичками роботи з персональним комп’ютером та роботи в мережі Інтернет;

-                           проведення серії курсів та семінарів–практикумів для всіх категорій учасників навчально-виховного процесу з використання комп’ютерної техніки та інформаційних технологій, розвитку комунікаційних здібностей;

-                  розробка засобів діагностики (таблиць, графіків, діаграм щодо  розвитку освіти в школі, тощо);

             -        формування баз даних учнів;

             -        створення бази даних бібліотечного фонду школи;

             -        відслідковування результатів атестації педпрацівників;

             -        залучення учасників навчально-виховного процесу до участі в Інтернет – конференціях;

             -        залучення учасників навчально-виховного процесу до участі у міжрегіональних та міжнародних інтернет – проектах.

 

Матеріально-технічне забезпечення

Організаційно-методичною умовою діяльності навчального закладу є наявність комп’ютерного оснащення із відповідною периферією, мережі Internet із швидкісним необмеженим доступом для всіх учасників навчально – виховного процесу  та сучасного програмного забезпечення.

      Іншими складовими матеріально-технічної бази мають бути: прикладне програмне забезпечення управлінської діяльності керівництва закладу освіти та різних напрямів навчально-виховного процесу; бази даних з напрямів, що апробуються та досліджуються; шкільна мережа;  приміщення для роботи інформаційно-бібліотечного центру, лекційна зала, аудиторії для проведення тренінгових занять, ігрова кімната та куточки; куточки відпочинку.

1.     Цільові проекти

    Розділ І. 

Проект «Єдиний   інформаційний  простір у  школі»

Мета проекту:  створення єдиного інформаційно-освітнього простору, який включає сукупність технічних, програмних, телекомунікаційних і методичних засобів, що дозволяють застосовувати в освітньому процесі нові інформаційні технології і здійснювати збір, зберігання і обробку даних системи освіти. Єдиний інформаційно-освітній простір здійснює підтримку освітнього процесу і автоматизацію управлінської діяльності, забезпечує підвищення якості освіти і будується на основі розвитку ІКТ компетенцій адміністрації, учителів і учнів.

Основними учасниками і користувачами єдиного інформаційно-освітнього простору мають бути: педагоги, учні, адміністрація школи, батьки

 

 

Етапи реалізації програми проекту

Напрямки діяльності

Етапи реалізації

1 етап (Організаційний)

2 етап (Реалізаційний)

3 етап (Узагальнюючий)

Розробка й затвердження

схеми інформаційного

простору закладу

+

 

 

Розробка регламенту й

документації для проведення

комплексної інвентаризації

мультимедійного

обладнання на предмет

оптимального використання

й інвентаризації.

+

 

 

Підключення всіх

користувачів навчального

закладу до мережі Інтернет

 

+

+

Запуск і налаштування

шкільного виділеного сервера

 

+

 

Створення умов для

навчання співробітників

школи нових комп'ютерних

технологій

+

+

+

Створення внутрішньої бази

інформаційних ресурсів

+

+

+

Систематизація інформаційних

ресурсів закладу

 

+

+

Удосконалення шкільного сайту й робота з ним

+

+

+

Інформатизація бібліотечної

діяльності

 

+

+

Оснащення предметних

кабінетів інтерактивним

устаткуванням

 

 

+

Впровадження навчальних

програм з ІКТ - підтримкою

+

+

+

Розробка цифрових освітніх

ресурсів

+

+

+

Впровадження елементів дистанційної

освіти

 

 

+

Організація системи

інформаційної безпеки закладу

 

+

+

Організація внутрішньої

системи підтримки обміну

досвідом в галузі ІКТ

 

+

+

 

Етапи  реалізації проекту

п/п

Захід

Термін

Відповідальний

2015-2016 рік

Організаційний етап

1

Моніторинг вивчення реального рівня володіння ІКТ учителями.

Вересень,
жовтень

Гриценко Т.П.

2

Розробка регламенту й

документації для проведення

комплексної інвентаризації

мультимедійного

обладнання на предмет

оптимального використання.

Вересень,  жовтень

Адміністрація

3

Створення умов для

навчання співробітників

школи нових комп'ютерних

технологій

Протягом  року

Адміністрація

4

Вивчення передових освітніх технологій

Протягом року

Директор, заступники директора,

творча група, вчителі.

5

Продовження навчання за програмою Intel «Навчання для майбутнього»

Протягом року

Гриценко Т.П.

6

Створення внутрішньої бази

інформаційних ресурсів

 

Протягом року

Адміністрація

7

Впровадження навчальних

програм з ІКТ - підтримкою

Протягом року

Заступники директора з НВР, вчителі, керівники шкільних МО.

Методичні заходи на реалізацію проекту

8

Круглий стіл  «Проектна
технологія: суть, досвід
використання, перспективи».

 

Гриценко Т.П.

9

Семінар «Використання мультимедійної дошки у навчальній та виховній діяльності»

 

Адміністрація

10

Засідання творчої групи «Комп’ютерні технології – один із шляхів підвищення мотивації на уроках»

 

Голови ШМО

11

Семінар «Шляхи впровадження нових технологій»

 

Адміністрація

12

Педагогічна рада «Стан готовності педагогічного та учнівського колективів школи  до активного використання інформаційно-комунікаційних технологій»

 

Директор, заступник директора, керівник, вчителі.

ІІ етап (2016 - 2017 р.р.) ( (Реалізаційний )

1

Систематизація інформаційних

ресурсів закладу

2016 рік

Адміністрація, творча група,вчителів

2

Розвиток шкільного сайту

 

2016- 2017н.р.

Пустовойт А.О.

3

Залучення батьків до спілкування через ІКТ – технології

 (сайт школи, блоги  вчителів)

 

2016- 2017н.р.

Адміністрація школи, батьківський комітет.

4

Інформатизація бібліотечної

Діяльності

 

2016- 2017 роки

Бібліотекар

5

Продовження впровадження навчальних програм з ІКТ - підтримкою

2016 – 2017 н.р.

Директор, заступник директора, керівник, творча група,вчителі.

6

Організація внутрішньої

системи підтримки обміну досвідом в галузі ІКТ

2016 – 2017 н.р.

Заступники  директора, творча група,вчителів

Методичні заходи на реалізацію проекту

7

Педагогічна рада «Використання ІКТ в процесі самоосвіти вчителів як засіб підвищення професійної компетентності»

2016 – 2017 н.р.

Адміністрація

8

Батьківський  лекторій «Безпека в Інтернеті - контроль»

2016 – 2017 н.р.

Мартиненко Є.О.

III етап (Узагальнюючий)  2017-2018 рік

1

Мультимедійне оснащення навчальних кабінетів.

Створення умов для

навчання співробітників

школи нових комп'ютерних технологій.

2017 рік

Директор, заступники директора, спонсори.

2

Систематизація інформаційних

ресурсів закладу

2017-2018 рік

Директор, заступники директора, вчителі

3

Оснащення предметних

кабінетів інтерактивним

устаткуванням

2017-2018 рік

Директор, заступники директора, керівник, спонсори.

4

Впровадження дистанційної

освіти

2017-2018 рік

Директор, заступники директора, спонсори.

Методичні заходи на реалізацію проекту

5

Семінар «Можливості Інтернет для вчителя та учня. Участь вчителів та учнів у телекомунікаційних проектах»

2017-2018 н.р.

Гриценко Т.П.

6

Педагогічна рада «Рівень сформованості інформаційно-комунікаційної компетентності вчителів і учнів школи. Ефективність використання Ікт в роботі з обдарованими дітьми»

2017-2018 н.р.

Гриценко Т.П.

7

Батьківський  лекторій «Безпека в Інтернеті - контроль»

2017 – 2018 н.р.

Мартиненко Є.О.

8

Підсумкова конференція «Єдиний інформаційний простір навчального закладу – запорука ефективного функціонування школи» (Стан сформованості єдиного інформаційного простору школи. Підведення підсумків роботи над єдиною методичною темою)

2017-2018рік

Адміністрація

 

           

 

Очікувані  результати:

ü створення  визначених інформаційних і телекомунікаційних систем для розвитку інформаційної культури педагогів, учнів та батьків;

ü створення комп’ютерної інфраструктури навчального закладу;

ü об’єднання вчителів різних спеціальностей для реалізації Програми розвиту школи;

ü створення загальношкільної матеріально – технічної та науково – методичної  бази даних;

ü оновлення наповнюваності шкільного сайту;

ü практичне засвоєння, а в подальшому застосування  педагогами та учнями ІКТ в навчально – виховному процесі.

 

 

Проект «Обдарована дитина»

Мета: створення оптимальних умов  для виявлення, розвитку і реалізації потенційних можливостей обдарованих дітей у всіх напрямках: інтелектуального, творчого, спортивного,естетичного.

 

Шляхи реалізації проекту

Зміст заходу

Термін реалізації

Виконавці

Забезпечення реалізації проекту

Організаційно-педагогічні заходи

1

 Систематично поповнювати  шкільний інформаційний банк даних про:

·        інтелектуально обдарованих дітей;

·        творчо обдарованих дітей;

·        спортивно обдарованих дітей;

·        технічно обдарованих дітей

До 01.10 кожного року

Мартиненко Є.О., класні керівники

 

 

 

 

 

 

2

Висвітлювати інформацію про обдарованих дітей на шкільному сайті відповідно до розробленої форми

систематично

Гриценко Т.П.

 

3

Оформити  і поповнювати портфоліо для роботи з обдарованими дітьми з метою визначення творчо обдарованих підлітків та надання їм необхідної підтримки;

До  01.10 кожного року

 

 

 

 

 

 

Мартиненко Є.О., класні керівники

 

4

Здійснювати інформаційно-педагогічний супровід обдарованих дітей з метою надання консультацій щодо створення  особистих порт фоліо в рамках

·        круглого столу «Портфоліо учня – крок до успіху»

·        педагогічних консультацій

 

 

 

 

 

 

 

 

 

До 15.12 кожного року

 

систематично 

Мартиненко Є.О., класні керівники

 

5

Забезпечення умов для систематичного підвищення майстерності вчителів, які працюють з обдарованими дітьми шляхом участі в семінарах і практикумах

 

Постійно

Адміністрація

 

6

Поновлювати методичними рекомендаціями науково-методичну базу даних з формування психолого-фізіологічної стійкості, профілактики стресів, розумових, емоційних перевантажень учнів

До 15.09 кожного року

Адміністрація

 

7

Здійснення особистісно орієнтованого підходу до учнів шляхом впровадження нових технологій навчання та виховання

Протягом 2015-2020

Вчителі, класні керівники

 

8

Координація дій з культурно-просвітницькими закладами міста

Постійно

Адміністрація

 

9

Здійснення педагогічного відбору методик педагогічних технологій, особистісно розвивальних методик з предметів, що відповідають формам і завданням навчання обдарованих дітей. Поповнювати методичну

Скарбничку «Сучасні форми, методи і прийоми роботи з обдарованими дітьми»

Постійно

Керівники МО

 

Соціально-психологічне забезпечення

10

Розробка та апробація системи ранньої поетапної діагностики та своєчасного виявлення талановитих дітей

 

2015 – 2017

Погудіна О.Б.

 

12

Здійснювати психологічний моніторинг з метою виявлення обдарованих учнів

Постійно

Погудіна О.Б.

 

13

Впровадження в роботу рекомендацій з профілактики емоційних та розумових перевантажень, запобігання стресів обдарованих дітей

Постійно

Погудіна О.Б.

 

14

Організація консультування батьків щодо роботи з обдарованими дітьми

Постійно

Погудіна О.Б.

 

15

Підвищення рівня мотивації учнів школи як основа успішного навчання

Постійно

Психолог, вчителі

 

Педагогічний супровід

16

Удосконалення  системи заходів по ефективній підготовці учнів до участі у І етапу олімпіад з базових дисциплін

Постійно  

Гриценко Т.П., класні керівники

 

17

Організація і проведення  шкільних предметних олімпіад       

Жовтень кожного року

Гриценко Т.П.

 

18

Підготовка учнів до участі в ІІ, ІІІ, ІV етапах  предметних олімпіад

Постійно протягом року

Гриценко Т.П.

 

19

Організувати та взяти участь в міжнародних інтерактивних конкурсах предметів  природночо- математичного циклу („Колосок”, „Кенгуру”, «Левеня» та інші), філологічного циклу («Галлус», «Грінвіч», «Орлятко», «Русский медвежонок» та інші)

Кожного   року

Гриценко Т.П.

 

20

На  сторінках  шкільного сайту систематично наповнювати рубрику  «Наші досягення» за результатами участі учнів 

Постійно кожного року

Пустовойт А.О.

 

21

Відзначати переможців та призерів олімпіад:

a)     у наказі;

b)    у відповідній рубриці на сайті школи

c)     нагородженням призами 

Травень кожного року

Гриценко Т.П.

 

 

22

Започаткувати та удосконалити роботу гуртків, направлених на розвиток творчості 

естетично обдарованих дітей

·        вокального

·        декоративно - житкового

·        хореографічного

До 1.10.2012

Адміністрація

 

23

Проводити творчі звіти учасників гуртків наприкінці кожного року

Травень кожного року

Мартиненко Є.О.

 

24

Удосконалити роботу шкільного парламенту через співпрацю з психологом та «Школою Лідерів»  

Постійно

Чемелюх Д.О.

Погудіна О.Б.

 

25

 Постійно організовувати зустрічі з видатними особистостями регіону (науковці, письменники, поети, художники)

1-2 рази на рік

Мартиненко Є.О.

 

26

Розширення співпраці з вузами регіону

Постійно

Мартиненко Є.О.

 

Методичні заходи на реалізацію проекту

27

Педагогічна рада

·        «Науково – методичне забезпечення роботи з обдарованими дітьми»

 

2017 – 2018

 

 

Мартиненко Є.О.

 

28

Нарада при директорові

«Робота з обдарованими: проблеми і перспективи»

2016-2017

Директор

 

 

29

Семінар «Шляхи підвищення рівня мотивації саморозвитку учнів школи як основа успішного навчання»

2015-2016

Гриценко Т.П.

 

 

 

Очікувані результати:

ü    формування банку даних із різноманітних напрямків роботи з обдарованими дітьми;

ü    створення системи виявлення та розвитку обдарованих і талановитих дітей;

ü    створення умов для їх самореалізації через надання якісних освітніх послуг, особистісно-орієнтоване навчання і виховання, доступ до сучасних і традиційних інформаційних ресурсів.