Структура та органи управління закладу освіти

ДЕПАРТАМЕНТ ГУМАНІТАРНОЇ ПОЛІТИКИ ДНІПРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ                          

 

НАЧАЛЬНИК УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ:  

Адреса: місто Дніпро, проспект Дмитра Яворницького, 75А

Телефон: 744-63-17 (тимчасово не працює); + 38 (068) 751 72 77 
Е-mail: [email protected]

 

Графік прийому громадян: вівторок 10:00 - 13:00, 14:00 - 17:00, середа 14:00 - 17:00

 

СПІВРОБІТНИКИ УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ:


 

  № з/п П.І.Б Посада
1   Начальник управління освіти департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради
2 Яковенко
Олена Костянтинівна
Заступник начальника управління освіти департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради
3 Клявченко
Світлана Миколаївна
Заступник начальника управління освіти департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради
Відділ кадрової роботи управління освіти департаменту гуманітарної політики
Дніпровської міської ради
4 Шовкова
Олена Юріївна
Начальник відділу кадрової роботи управління освіти департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради
5 Чечель
Марія Миколаївна
Заступник начальника відділу кадрової роботи управління освіти департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради
6 Терегеря
Ярослава Віталіївна
Головний спеціаліст відділу кадрової роботи управління освіти департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради
Відділ освітньої діяльності управління освіти департаменту гуманітарної політики
Дніпровської міської ради
7 Кошман
Людмила Юріївна
Начальник відділу освітньої діяльності управління освіти департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради
8 Сокур
Олена Юріївна
Заступник начальника відділу освітньої діяльності управління освіти департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради
Сектор загальної середньої освіти відділу освітньої діяльності управління освіти департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради
9

Лимарчук Наталія Анатоліївна

Завідувач сектору загальної середньої освіти відділу освітньої діяльності управління освіти департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради 
Сектор дошкільної освіти відділу освітньої діяльності управління освіти департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради
10 Буряк    
Олена Анатоліївна
Головний спеціаліст сектору дошкільної освіти відділу освітньої діяльності управління освіти департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради
Відділ безпеки життєдіяльності та соціального захисту  управління освіти департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради
11 Бичкова 
Тетяна  Павлівна
Начальник відділу безпеки життєдіяльності та соціального захисту управління освіти департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради
Сектор безпеки життєдіяльності відділу безпеки життєдіяльності та соціального захисту управління освіти департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради
12 Фоменко  
Ольга Михайлівна
Завідувач сектору безпеки життєдіяльності відділу безпеки життєдіяльності та соціального захисту управління освіти департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради
13 Долгалло
Юлія Володимирівна
Головний спеціаліст сектору безпеки життєдіяльності відділу безпеки життєдіяльності та соціального захисту управління освіти департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради
Сектор соціального захисту відділу безпеки життєдіяльності та соціального захисту управління освіти департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради
14 Васильєва
Інна Анатоліївна
Завідувач сектору соціального захисту відділу безпеки життєдіяльності та соціального захисту управління освіти департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради
Відділ організаційної роботи управління освіти департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради
15 Сєрікова
Наталія Володимирівна
Начальник відділу організаційної роботи управління освіти департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради
16 Яцкевич
Анна Олегівна
Заступник начальника відділу організаційної роботи управління освіти департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради
17 Бондар
Яна Андріївна
Головний спеціаліст відділу організаційної роботи управління освіти департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради
18 Черевко
Ксенія Іванівна
Головний спеціаліст відділу організаційної роботи управління освіти департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради

 

АДМІНІСТРАЦІЯ ГІМНАЗІЇ № 110

 

В. о. директора  Гімназії № 110- ПУСТОВОЙТ Антоніна

Олександрівна

 

Заступник директора з навчально-виховної роботи   - ГОРА Тетяна Григорівна

 

 

Заступник директора з навчально-виховної роботи в дошкільному відділенні - ШЕВЧЕНКО Євгенія Анатоліївна

 

 

Відповідно до СТАТУТУ ГІМНАЗІЇ № 110 (розділ IV. УПРАВЛІННЯ НАВЧАЛЬНО - ВИХОВНИМ КОМПЛЕКСОМ):

 

4.1. Управління навчально-виховним комплексом здійснюється департаментом гуманітарної політики, який є представником власника.

 Безпосереднє керівництво навчально-виховним комплексом здійснює його директор. Директором може бути тільки громадянин України, який має вищу педагогічну освіту на рівні спеціаліста або магістра, стаж педагогічної роботи не менше як 3 роки.

Директор навчально-виховного комплексу та його заступники призначаються та звільняються з посади департаментом гуманітарної політики Дніпровської міської ради з дотриманням чинного законодавства. Призначення та звільнення заступників директора здійснюється за поданням директора з дотриманням чинного законодавства.

4.2. Вищим органом громадського самоврядування навчально-виховного комплексу є загальні збори колективу, що скликаються не менше одного разу на рік.

Делегати загальних зборів з правом вирішального голосу обираються від таких трьох категорій:

- працівників навчально-виховного комплексу - зборами трудового колективу;

- учнів навчально-виховного комплексу другого - третього ступенів – класними зборами;

- батьків, представників громадськості – батьківськими зборами.
Кожна категорія обирає однакову кількість делегатів. Визначається така
кількість делегатів:

- від працівників навчального закладу – 50%, учнів – 50%, батьків і представників громадськості – 50%.

Термін їх повноважень становить один рік. Загальні збори правочинні, якщо в їхній роботі бере участь не менше половини делегатів кожної з трьох категорій. Рішення приймається простою більшістю голосів присутніх делегатів.

Право скликати збори мають голова ради навчально - виховного комплексу, учасники зборів, якщо за це висловилось не менше третини їх загальної кількості, директор навчально-виховного комплексу, власник.

Загальні збори:

-обирають раду навчально-виховного комплексу, її голову, встановлюють термін їх повноважень;

-заслуховують звіт директора і голови ради навчально - виховного комплексу;

- розглядають питання навчально-виховної, методичної і фінансово-господарської діяльності навчально - виховного комплексу;

- затверджують основні напрями вдосконалення навчально-виховного процесу, розглядають інші найважливіші напрями діяльності навчально - виховного комплексу;

- приймають рішення про стимулювання праці керівників та інших
педагогічних працівників.

4.3. У період між загальними зборами діє рада навчально-виховного комплексу.

4.4. При навчально-виховному комплексі за рішенням загальних зборів може створюватися і діяти піклувальна рада та батьківський комітет.

4.5. Метою діяльності піклувальної ради є створення умов доступності загальної середньої освіти для всіх громадян, задоволення освітніх потреб особи, залучення широкої громадськості до вирішення проблем навчання і виховання.

4.6. Метою  діяльності  батьківського комітету є надання допомоги    педагогічному    колективу загальноосвітнього   навчального   закладу  в  реалізації  завдань загальної середньої освіти.

Батьківський  комітет навчального закладу обирається простою більшістю голосів на загальних батьківських  зборах  (конференції) загальноосвітнього  навчального  закладу  на  початку  навчального року.

4.7. Директор навчально - виховного комплексу :

-  здійснює керівництво педагогічним колективом, забезпечує раціональний добір і розстановку кадрів, створює необхідні умови для підвищення фахового і кваліфікаційного рівня працівників;

-  організовує навчально - виховний процес;

-забезпечує контроль за виконанням навчальних планів і програм, рівнем досягнень учнів у навчанні;

- відповідає за якість і ефективність роботи педагогічного колективу;

- створює необхідні умови для участі учнів у позакласній та позашкільній роботі, проведення виховної роботи;

- забезпечує дотримання вимог охорони дитинства, санітарно - гігієнічних та
протипожежних норм, техніки безпеки;                                             

- підгримує ініціативи щодо вдосконалення систем навчання та виховання, заохочення творчих пошуків, дослідно - експериментальної роботи педагогів;

- забезпечує права учнів, вихованців на захист їх від будь-яких форм фізичного або психічного насильства;

- призначає класних керівників, завідуючих навчальними кабінетами, майстернями, навчально-дослідними ділянками;

- контролює організацію харчування і медичного обслуговування учнів;

- здійснює контроль за проходженням працівниками у встановлені терміни обов'язкових медичних оглядів і несе за це відповідальність;

- розпоряджається в установленому порядку шкільним майном і коштами;

- видає у межах своєї компетенції накази та розпорядження і контролює їх виконання;

- за погодженням із профспілковим комітетом затверджує правила внутрішнього розпорядку, посадові обов'язки працівників навчально- виховного комплексу;

- створює умови для творчого зростання педагогічних працівників, пошуку та застосування ними ефективних форм і методів навчання та виховання;

- несе відповідальність за свою діяльність перед учнями, батьками, педагогічними працівниками та загальними зборами, власником, місцевими органами державної виконавчої влади тощо;

- діє від імені навчального закладу, представляє його в усіх державних та інших органах, установах і організаціях, укладає угоди з юридичними та фізичними особами.

4.8. Керівник дошкільного відділення:

- відповідає за реалізацією завдань дошкільної освіти, визначених Законом України «Про дошкільну освіту», та забезпечення рівня дошкільної освіти у межах державних вимог до її змісту і обсягу;

- здійснює керівництво і контроль за діяльністю дошкільного відділення;

- розпоряджається в установленому порядку майном і коштами дошкільного відділення і відповідає за дотримання фінансової дисципліни та збереження матеріально-технічної бази відділення;

- контролює організацію харчування і медичного обслуговування дітей;

- забезпечує дотримання санітарно-гігієнічних, протипожежних норм і правил техніки безпеки, вимог безпечної життєдіяльності дітей і працівників;

- контролює відповідність застосованих форм, методів і засобів розвитку,

виховання і навчання дітей їх віковим, психофізіологічним особливостям, здібностям і потребам;

- підтримує ініціативу щодо вдосконалення освітньої роботи, заохочує творчі пошуки, дослідно-експериментальну роботу педагогів;

- організовує різні форми співпраці з батьками або особами, які їх замінюють;

- щороку звітує про навчально - виховну, методичну, екологічну і фінансово - господарську діяльність дошкільного відділення на загальних зборах колективу та батьків або осіб, які їх замінюють.

4.9.Обсяг педагогічного навантаження вчителів визначається на підставі законодавства директором навчально-виховного комплексу і затверджується управлінням освіти департаменту гуманітарної політики.

Обсяг педагогічного навантаження може бути менше тарифної ставки (посадового окладу) лише за письмовою згодою педагогічного працівника.

Перерозподіл педагогічного навантаження протягом навчального року допускається лише у разі зміни кількості годин з окремих предметів, що передбачається робочим навчальним планом, або за письмовою згодою педагогічного працівника з дотриманням законодавства про працю.

4.10.У навчально-виховному комплексі створюється постійно діючий колегіальний орган - педагогічна рада.

Головою педагогічної ради є директор навчально-виховного комплексу.

4.11.Педагогічна рада розглядає питання:

- удосконалення  методичного забезпечення навчально-виховного процесу, планування та режиму роботи навчально-виховного комплексу;

- переведення учнів до наступних класів і їх випуску, видачі документів про відповідний рівень освіти, нагородження за досягнення у навчанні;

- підвищення кваліфікації педагогічних працівників, розвитку їхньої творчої ініціативи, впровадження у навчально-виховний процес досягнень науки і передового педагогічного досвіду:

- морального та матеріального заохочення учнів (вихованців) та працівників навчально-виховного комплексу.

4.12. Робота педагогічної ради планується в довільній формі відповідно до потреб навчально-виховного комплексу. Кількість засідань педагогічної ради визначається їх доцільністю, але не може бути менше чотирьох разів на рік.

Члени педагогічної ради мають право виносити на її розгляд актуальні питання навчально-виховного процесу.

4.13.У навчально-виховному комплексі можуть створюватись учнівські та вчительські громадські організації, що діють відповідно до чинного законодавства України.