Статут закладу освіти

                                                                                                                                             ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                         Наказ департаменту

                                                         гуманітарної політики

                                                         Дніпровської міської ради

                                                         від 06.12.16 № 282

                                                         Директор департаменту

                                                         гуманітарної політики

                                                       Дніпровської міської ради

                                                       _____________Г.В. Глядчишин

 

 

 

 

СТАТУТ

КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ ОСВІТИ

 «НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНИЙ КОМПЛЕКС № 110»

 «ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНІВ-ДОШКІЛЬНИЙ

НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД (ДИТЯЧИЙ САДОК)»

ДНІПРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

(нова редакція)

 

 

 

 

                                                                                                                     Прийнято

                                                                                                     Радою навчального закладу

                                                      Протокол від 01.12.16 № 2

 

 

 

 

м. Дніпро

 

Ці зміни та доповнення є новою редакцією Статуту Комунального закладу освіти «Навчально-виховний комплекс № 110 «школа І-ІІІ ступенів - дошкільний навчальний заклад (дитячий садок)» Дніпропетровської міської ради, зареєстрованої виконкомом Дніпропетровської міської ради, рішення від 26.06.2013 № 41/36, ідентифікаційний код 38895271.

 

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

1.1. КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД ОСВІТИ «НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНИЙ КОМПЛЕКС № 110 «ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНІВ-ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД (ДИТЯЧИЙ САДОК)» ДНІПРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ - загальноосвітній навчальний заклад  І – ІІІ ступенів (І ступінь (1-4 класи) – початкова школа,  ІІ ступінь (5-9 класи) – основна школа, ІІІ ступінь (10-11 класи) – старша школа) з дошкільним навчальним закладом (дитячий садок), зареєстрований виконкомом Дніпропетровської міської ради, рішення від 26.06.13. № 41/36 і знаходиться у комунальній власності територіальної громади міста.

1.2. Місцезнаходження КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ ОСВІТИ «НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНИЙ КОМПЛЕКС № 110 «ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНІВ-ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД (ДИТЯЧИЙ САДОК)» ДНІПРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ,

49116 м. Дніпро, вул. Спогадів, 177, тел. 753-43-04.

 1.3.  КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД ОСВІТИ «НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНИЙ КОМПЛЕКС № 110 «ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНІВ-ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД (ДИТЯЧИЙ САДОК)» ДНІПРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (далі - навчально-виховний комплекс) створений шляхом злиття Комунального закладу освіти «Середня загальноосвітня школа № 110» Дніпропетровської міської ради за адресою: вул. Спогадів, 177 та Комунального закладу освіти «Дошкільний начальний заклад (дитячий садок)» Дніпропетровської міської ради за адресою: вул. Спогадів, 14а, є юридичною особою, має реєстраційний рахунок в органах Державного казначейства, печатку, штамп, ідентифікаційний код ЄДРПОУ та є правонаступником цих закладів.

Коротка назва: КЗО НВК № 110 ДМР.

1.4. Власником навчально-виховного комплексу є територіальна громада міста в особі Дніпровської міської ради.

1.5. Головною метою навчально - виховного комплексу є забезпечення реалізації права громадян на здобуття повної загальної середньої освіти та дошкільної освіти, задоволення потреб громадян у нагляді, догляді та оздоровленні дітей, створення умов для їх фізичного, розумового і духовного розвитку.

1.6. Головними завданнями навчально - виховного комплексу є :

- забезпечення реалізації права громадян на повну загальну середню освіту та дошкільну освіту;

-    створення  умов  для різнобічного розвитку дитини дошкільного  віку,  учня, формування гармонійної особистості, збереження та зміцнення її фізичного здоров'я; забезпечення реалізації громадян на повну загальну середню освіту;

-    виховання громадянина України;

-    виховання шанобливого ставлення до родини, поваги до народних традицій і звичаїв, державної та рідної мов, національних цінностей українського народу та інших народів і націй;

-    формування і розвиток соціально зрілої, творчої особистості з усвідомленою громадянською позицією,  почуттям національної самосвідомості, особистості, підготовленої до  професійного самовизначення;

-  виховання в учнів і вихованців поваги до Конституції України, державних символів прав і свобод людини і громадянина, почуття власної гідності, відповідальності перед законом за свої дії, свідомого ставлення до обов'язків людини і громадянина;

-    розвиток особистості учня, його здібностей і обдарувань, наукового світогляду;

-    реалізація права учнів на вільне формування політичних і світоглядних переконань;

-    виховання свідомого ставлення до свого здоров'я та здоров'я інших громадян як найвищої соціальної цінності, формування засад здорового способу життя, збереження і зміцнення фізичного та психічного здоров'я учнів і вихованців;

-    створення умов для оволодіння системою наукових знань про природу, людину і суспільство.

1.7. Навчально-виховний комплекс в своїй діяльності керується Конституцією України,  законами України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про дошкільну освіту», Положенням про загальноосвітній навчальний заклад, затверджений Постановою Кабінету Міністрів України від 27.08.2010 року № 778 (зі змінами), Положенням про навчально-виховний комплекс «дошкільний навчальний заклад – загальноосвітній навчальний заклад», «загальноосвітній навчальний заклад - дошкільний навчальний заклад», затверджений Постановою Кабінету Міністрів України від 12 березня 2003р. № 306 (зі змінами), іншими нормативно - правовими актами, власним Статутом.

1.8. Навчально-виховний  комплекс самостійно приймає рішення і здійснює діяльність в межах своєї компетенції, передбаченої законодавством України та власним Статутом.

1.9. Навчально-виховний комплекс несе відповідальність перед особою, суспільством і державою за:

-  безпечні умови освітньої діяльності;

-  дотримання державних стандартів освіти;

-     дотримання договірних зобов'язань з іншими суб'єктами освітньої, виробничої, наукової діяльності, у тому числі зобов'язань за міжнародними угодами;

-     забезпечення рівня дошкільної освіти у межах державних вимог до її змісту, рівня і обсягу;

-     реалізацію головних завдань дошкільної освіти, визначених Законом України про дошкільну освіту;

- дотримання фінансової дисципліни та збереження матеріально-технічної бази.

1.10.    У навчально-виховному комплексі визначена українська мова навчання (наказ управління освіти департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради від 01.11.2016 р. № 251), може бути запроваджено поглиблене вивчення предметів, визначено профіль (профілі) навчання, відповідно до матеріально-технічної бази та кадрового забезпечення, за основними напрямками профілізації, визначення іншої мови навчання здійснюється згідно чинного законодавства.

1.11. Навчально-виховний комплекс має право:

- проходити в установленому порядку державну атестацію;                    

- визначати форми, методи і засоби організації навчально-виховного процесу за погодженням із власником;

-      визначати варіативну частину робочого навчального плану;

-      в установленому порядку розробляти і впроваджувати експериментальні та індивідуальні робочі навчальні плани;

- спільно з вищими навчальними закладами, науково-дослідними інститутами та центрами, проводити науково-дослідну, експериментальну, пошукову роботу, що не суперечить законодавству України;

- використовувати різні форми морального і матеріального заохочення до

учасників навчально-виховного процесу;

- бути користувачем рухомого і нерухомого майна згідно з законодавством України та власним Статутом;

- отримувати кошти і матеріальні цінності від органів виконавчої влади, юридичних і фізичних осіб;

- залишати у своєму розпорядженні і використовувати власні надходження у порядку, визначеному законодавством України;

- розвивати власну соціальну базу: мережу спортивно-оздоровчих, лікувально-профілактичних і культурних підрозділів;

- організовувати на оздоровчий період оздоровчий заклад з денним перебуванням (з 1 червня по 31 серпня).

1.12. У навчально-виховному комплексі створюються та функціонують методичні комісії: природничо-математичного, гуманітарного циклу, початкових класів, класних керівників, дошкільного виховання; соціально -педагогічна, логопедична служби.

1.13. Медичне обслуговування учнів та вихованців і відповідні умови для його організації забезпечуються власником і здійснюється державними медичними закладами на безоплатній основі та медичною сестрою дошкільного відділення. Медперсонал здійснює лікувально-профілактичну роботу, контролює стан здоров'я, фізичний розвиток, організацію фізичного виховання, дотримання санітарно-гігієничних норм, режиму дня та якості харчування. Контролює проходження медичного огляду працівниками навчально-виховного комплексу. Проводить просвітницьку роботу серед працівників, дітей, батьків.

1.14. Харчування забезпечується департаментом гуманітарної політики Дніпровської міської ради. У дошкільному відділенні здійснюється 3-разове харчування дітей.

1.15. Контроль за організацією та якістю харчування, вітамінізацією страв, закладкою продуктів харчування, кулінарною обробкою, виходом страв, смаковими якостями їжі, санітарним станом харчоблоку, правильністю зберігання, дотриманням термінів реалізації продуктів покладається на медичних працівників та керівника дошкільного відділення.

1.16. Батьки або особи, які їх замінюють, вносять плату за харчування у розмірі, що не перевищує 50 % від вартості харчування на день. Від оплати за харчування дитини звільняються батьки або особи, які їх замінюють у сім'ях, і мають документи, що підтверджують малозабезпеченість сім'ї.

1.17. Взаємовідносини навчально-виховного комплексу з юридичними і фізичними особами визначаються угодами, що укладені між ними.

 

ІІ. ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ

 

2.1. Навчально-виховний комплекс планує свою роботу  самостійно, відповідно до перспективного, річного, місячного плану.

В плані роботи відображаються найголовніші питання роботи навчально-виховного комплексу, визначаються перспективи його розвитку. План роботи затверджується радою навчально-виховного комплексу.

2.2. Навчально-виховний процес у школі регламентується робочим навчальним планом, складеним на основі типових навчальних планів для загальноосвітніх навчальних закладів, розроблених і затверджених Міністерством освіти і науки України, із конкретизації варіативної частини і визначенням профілю навчання. Організація навчально-виховного процесу в навчально-виховному комплексі здійснюється відповідно до положень про дошкільний, загальноосвітній навчальний заклади та інших нормативних документів Міністерства освіти і науки України.

Робочий навчальний план навчально-виховного комплексу погоджується з радою навчально-виховного комплексу і затверджується управлінням освіти департаменту гуманітарної політики.

У вигляді додатків до робочого навчального плану додається розклад уроків та режим роботи.

2.3. Відповідно до робочого навчального плану педагогічні працівники навчально-виховного комплексу самостійно добирають програми, підручники, навчальні посібники, що мають гриф Міністерства освіти і науки України, а також науково-методичну літературу, дидактичні матеріали, форми, методи, засоби навчальної роботи, що мають забезпечувати виконання статутних завдань та здобуття освіти на рівні державних стандартів.

2.4.  Навчально-виховний комплекс здійснює навчально-виховний процес за денною формою навчання.

2.5. Навчально-виховний комплекс освіти складається з трьох ступенів:

0 ступінь – дошкільне відділення, діти 1,5 – 6 років;

1 ступінь – початкова школа (1-4 класи), термін навчання 4 роки;

2 ступінь – школа другого ступеня, основна школа (5-9класи), термін навчання 5 років;

3 ступінь – старша  школа (10-11 класи), термін навчання 2 роки.

2.6. Бажаючим надається право і створюються умови для індивідуального навчання, прискореного закінчення навчально - виховного комплексу.

2.7. Навчальний рік у дошкільному відділенні починається 1 вересня і закінчується 31 травня наступного року.

З 1 червня до 31 серпня (оздоровчий період) у дошкільному відділенні проводиться оздоровлення дітей.

2.8. Кількість дітей у групах визначається власником залежної від демографічної ситуації.

2.9. Дошкільне відділення має різновікові групи.

2.10. Дошкільне відділення має різновікові групи загального розвитку.

2.11. У дошкільному відділені функціонує група підготовки неорганізованих старших дошкільників до навчання в школі.

2.12. Наповнюваність груп дітьми у дошкільному відділенні визначається документами про нормативи в дошкільних закладах і становить:

    - групи для дітей віком від 3 до 6 років - 20 дітей;

    - різновікові групи - 15 дітей;

    - групи короткотривалого перебування - до 10 дітей.

Власник може встановити меншу наповнюваність груп у дошкільному закладі.

2.13. За дитиною зберігається місце в дошкільному відділенні в разі її хвороби, карантину, санаторного лікування, чергової відпустки батьків або осіб, які їх замінюють, строком на 75 днів незалежно від часу і строку відпустки батьків.

2.14. Відрахування дітей з дошкільного відділення може здійснюватись:

-      на підставі медичного висновку про стан здоров'я дитини, що виключає можливість перебування в дошкільному відділенні;

- якщо дитина не відвідує дошкільне відділення без поважних причин більше місяця;

- у разі несплати без поважних причин батьками або особами, які їх замінюють, плати за харчування дитини протягом двох місяців;

- за бажанням батьків.

2.15. При відрахуванні дитини з дошкільного відділення, батьки повідомляються письмово за два тижні.

2.16. Режим роботи дошкільного відділення встановлюється радою навчально-виховного комплексу з урахуванням потреб батьків з 7.00 до 19.00.

2.17. За бажанням батьків можуть відкриватися чергові групи в ранкові та вечірні години, а також у вихідні та святкові дні.

2.18. Дошкільне виховання та навчання у дошкільному відділенні є підготовчим етапом початкової освіти. Дошкільне відділення розміщуються в окремій будівлі.

2.19.  Дошкільне відділення будує свою роботу відповідно до Закону України „Про дошкільну освіту”.

2.20. Завданнями дошкільного відділення є:

-      збереження та зміцнення фізичного, психічного і духовного здоров'я дитини;

-      виховання у дітей любові до України, шанобливого ставлення до родини, поваги до народних традицій і звичаїв, державної і рідної мови, національних цінностей українського народу, а також інших націй і народів свідомого ставлення до себе, оточення та довкілля;

- формування особистості дитини, розвиток її творчих здібностей набуття нею соціального досвіду;

 - виконання умов базового компонента дошкільної освіти, забезпечення соціальної адаптації та готовності продовжувати освіту.

2.21. Навчально-виховний процес у дошкільному закладі спрямований на реалізацію завдань Державного стандарту дошкільної освіти України - Базового компоненту дошкільної освіти.

2.22. Зарахування учнів, вихованців до навчально - виховного комплексу здійснюється за наказом директора на підставі особистої заяви (для неповнолітніх – заяви батьків або осіб, які їх замінюють) або направлень відповідних органів управління освіти, а також свідоцтва про народження (копії), паспорта, медичної довідки встановленого зразка, документа про наявний рівень освіти (крім дітей, які вступають до першого класу). У групи дошкільного виховання зараховуються діти півтора - шести років незалежно від раси, національності, віросповідань, соціального походження. Для зарахування дитини у дошкільний заклад необхідно надати:

-    свідоцтво про народження дитини;

-    медичну довідку про стан здоров'я дитини;

-    медичну довідку про епідеміологічне оточення;

-    документи для встановлення батьківської плати за харчування дитини (для чорнобильців, малозабезпечених та багатодітних сімей).

У разі потреби учень може перейти протягом будь-якого року навчання до іншого навчального закладу. Переведення учнів до іншого навчального закладу здійснюється за наявністю особової справи учня встановленого  Міністерством освіти і науки України зразка.

 2.23. У школах першого-другого ступеню навчання для учнів 1-6 класів за бажанням їхніх батьків або осіб, які їх замінюють, при наявності належної навчально-матеріальної бази, педагогічних працівників, обслуговуючого персоналу створюються групи продовженого дня.

Зарахування до груп продовженого дня і відрахування дітей із них здійснюється наказом директора навчального закладу на підставі заяви батьків (осіб, які їх замінюють). Визначається такий режим роботи груп продовженого дня: з 12.00 до 18.00.

2.24.На базі навчально-виховного комплексу  для учнів школи першого - другого ступенів за бажанням батьків, належних санітарно - гігієнічних умов, педагогічних кадрів, може створюватись оздоровчий заклад з денним перебуванням (з 1 червня по 31 серпня).

2.25.Структура навчального року, а також тижневе навантаження учнів встановлюється навчально-виховним комплексом в межах часу, що передбачений робочим навчальним планом. Навчальні заняття шкільного та дошкільного підрозділів розпочинаються 1 вересня. Тривалість навчального року обумовлюється часом виконання навчальних програм з усіх предметів, а також відповідає термінам, встановленим Міністерством освіти і науки України. Навчальний рік поділяється на семестри.

2.26. Відволікання учнів від навчальних занять на інші види діяльності забороняється (крім випадків, передбачених законодавством України ).

2.27. За погодженням з управлінням освіти департаменту гуманітарної політики, з урахуванням місцевих умов, специфіки та профілю навчально-виховного комплексу, щорічно радою навчально-виховного комплексу затверджується графік канікул, тривалість яких протягом навчального року становить не менше 30 календарних днів.

2.28. Тривалість уроків у навчально-виховному комплексі становить: у перших класах - 35 хвилин, у других - четвертих класах - 40 хвилин, у п'ятих - одинадцятих - 45 хвилин. Зміна тривалості уроків допускається за погодженням з управлінням освіти департаменту гуманітарної політики та територіальними установами державної санітарно - епідеміологічної служби.

2.29. Щоденна кількість і послідовність навчальних занять визначається розкладом уроків, що складається на кожен семестр відповідно до санітарно - гігієнічних та педагогічних вимог, узгоджується радою навчально-виховного комплексу і затверджується директором. Тижневий режим роботи навчально - виховного комплексу фіксується у розкладі навчальних занять. Крім різних форм обов'язкових навчальних занять, у навчально-виховному комплексі проводяться індивідуальні, групові, факультативні та інші позакласні заняття та заходи, що передбачені окремим розкладом і спрямовані на задоволення освітніх інтересів учнів та на розвиток їх творчих здібностей, нахилів і обдарувань.

 2.30.    Зміст, обсяг і характер домашніх завдань з кожного предмету визначаються вчителем відповідно до педагогічних і санітарно-гігієнічних вимог з урахуванням індивідуальних особливостей учнів.

 2.31.    У навчально-виховному комплексі визначення рівня досягнень учнів у навчанні здійснюється відповідно до діючої системи оцінювання досягнень у навчанні учнів, ведеться тематичний облік знань.

 У першому класі дається словесна оцінка досягнень учнів у навчанні, у другому - одинадцятому - за 12-бальною системою оцінювання. У документі про освіту (табелі успішності, свідоцтві, атестаті) відображаються досягнення учнів у  навчанні за семестри, навчальний рік та державну підсумкову атестацію.

 2.32.    Результати семестрового, річного, підсумкового оцінювання доводяться до відома учнів класним керівником (головою атестаційної комісії).

2.33.Порядок переведення і випуск учнів навчально-виховного комплексу визначається діючим Порядком про переведення учнів навчальних закладів системи загальної середньої освіти усіх типів та форм власності, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України від 14.07.2015 р. № 762, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 30.07.2016 р.                 № 924/27369.

2.34. При переведенні учнів з початкової до основної школи передусім беруться до уваги досягнення у навчанні не нижче середнього рівня з української мови, читання, математики.

2.35. Контроль за відповідністю освітнього рівня учнів, які закінчили певний ступень навчання, вимогам Державного стандарту загальної середньої освіти здійснюється шляхом їх державної підсумкової атестації. Порядок проведення державної підсумкової атестації визначається діючим Положенням про державну підсумкову атестацію учнів у системі загальної середньої освіти, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України від 30.12.2014 р. № 1547, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 14.02.2015 р. № 157/26602.

2.36.Учням, які закінчили певний ступень навчально - виховного комплексу, видається відповідний документ про освіту:

·        по закінченні початкової школи - табель успішності;

·        по закінченні основної школи - свідоцтво про базову загальну середню освіту;

·        по закінченню навчально - виховного комплексу - атестат про повну загальну освіту.

2.37. За успіхи у навчанні для учнів встановлюються такі форми морального і матеріального заохочення: похвальний лист, похвальна грамота, свідоцтво з відзнакою, золота, срібна медалі, подарунки, стипендії, премії (в межах коштів, передбачених на ці цілі).

 

III. УЧАСНИКИ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ

 

3.1. Учасниками навчально-виховного процесу в загальноосвітньому навчально-виховному комплексі є:

-  діти дошкільного віку;            
-учні;

-  вихованці;

-  керівники;

-  педагогічні працівники;

-  психологи, бібліотекарі;

-  медичні працівники;

-  помічники вихователів та няні;

-  інші спеціалісти, керівники гуртків;

-  батьки або особи, які їх замінюють;

-  соціальні педагоги;

-  методисти;

-  фізичні особи які надають освітні послуги в сфері дошкільної та шкільної освіти за наявністю ліцензії.

3.2. Права і обов'язки дітей дошкільного віку, учнів, вихованців, педагогічних та інших працівників визначаються чинним законодавством та цим Статутом.

 3.3. Права дитини у сфері дошкільної освіти:

- безпечні та нешкідливі для здоров'я умови утримання, розвитку, виховання і навчання;

- захист від будь-якої інформації, пропаганди та агітації, що завдає шкоди її здоров'ю, моральному та духовному розвитку;

- захист від будь-яких форм експлуатації та дій, які шкодять здоров'ю дитини, а також фізичного і психічного насильства, приниження її гідності;

- здоровий спосіб життя.

3.4.  Учні мають право:

- на вибір таких форм навчання: факультативи, спецкурси, позашкільні та позакласні заняття;

- на користування навчально-виробничою, науковою, матеріально-технічною, культурно-спортивною, корекційно-відновною та лікувально-оздоровчою базою навчально-виховного комплексу;

- на доступ до інформації з усіх галузей знань;

- брати участь у різних видах науково-практичної діяльності, конференціях, олімпіадах, виставках, конкурсах тощо;

- брати участь у роботі органів громадського самоврядування навчально-виховного  комплексу;

- брати участь в обговоренні і вносити власні пропозиції щодо організації навчально-виховного процесу, дозвілля учнів;

- брати участь у добровільних самодіяльних об'єднаннях, творчих студіях, клубах, гуртках, групах за інтересами тощо;

- на захист від будь-яких форм експлуатації, психічного і фізичного насилля, що порушують права або принижують їх честь, гідність;

- на безпечні і нешкідливі умови навчання, виховання та праці.

3.5. На зборах класного чи шкільного колективу учнів за участю батьків ухвалюють свій варіант шкільної форми. Їх рішення затверджується учнівським колективом. Єдина шкільна форма є необов’язковою.

3.6.Учні зобов'язані:

- оволодівати знаннями, вміннями, практичними навичками, підвищувати загальнокультурний рівень;

- дотримуватися вимог Статуту, правил внутрішнього розпорядку;

- бережливо ставитись до державного, громадського і особистого майна;

- дотримуватися законодавства, моральних, етичних норм;

- брати посильну участь у різних видах трудової діяльності, що не заборонені чинним законодавством;

- дотримуватися правил особистої гігієни;

- у випадках систематичного грубого порушення дисципліни учнями навчально - виховного комплексу, вони разом з батьками запрошуються на засідання учнівських органів самоврядування, на засідання шкільного батьківського комітету та на засідання педради. Застосування фізичних і інших засобів впливу, які принижують людську гідність, у навчально-виховному комплексі не допускаються.

3.7.  Батьки або особи, які їх замінюють, мають право:

•         обирати та бути обраними до батьківських комітетів та органів громадського самоврядування;

•         звертатись до органів управління освітою, керівника навчально- виховного комплексу і органів громадського самоврядування з питань навчання, виховання дітей;

•         брати участь у заходах, спрямованих на поліпшення організації навчально-виховного процесу та зміцненні матеріально-технічної бази навчально-виховного комплексу;

•         на захист законних інтересів своїх дітей в органах громадського самоврядування навчально-виховного комплексу та у відповідних державних, судових органах.

3.8.  Батьки або особи, які їх замінюють, несуть відповідальність за здобуття дітьми повної загальної середньої освіти і зобов'язані:

•         забезпечувати умови для здобуття дитиною повної загальної середньої
освіти за будь - якою формою навчання;

•         постійно дбати про фізичне здоров'я, психічний стан дітей, створювати
належні умови для розвитку їх природних здібностей;

•         своєчасно вносити плату за харчування дитини в дошкільному відділенні у встановленому порядку;

•         своєчасно повідомляти навчальний заклад про можливість відсутності дитини, що відвідує дошкільне відділення;

•         поважати гідність дитини, виховувати працелюбність , почуття доброти,
милосердя, шанобливе ставлення до Вітчизни, сім'ї, державної та рідної

мов, повагу до національної історії, культури, цінностей інших народів;

•         виховувати у дітей повагу до законів, прав, основних свобод людини.

3.9.     Педагогічними працівниками навчально-виховного комплексу можуть бути особи з високими моральними якостями, які мають відповідну педагогічну освіту, належний рівень професійної підготовки, здійснюють педагогічну діяльність, забезпечують результативність та якість своєї роботи, фізичний та психічний стан здоров'я яких дозволяє виконувати професійні обов'язки.

3.10.    Призначення на посаду та звільнення з посади педагогічних та інших працівників й інші трудові відносини регулюються законодавством України про працю, законами України  «Про освіту », «Про загальну середню освіту», «Про дошкільну освіту» та іншими законодавчими актами.

3.11. Педагогічні працівники мають право на:

- захист професійної честі, гідності;

- самостійний вибір форм, методів, засобів навчальної роботи, не шкідливих для здоров'я;

- участь в обговоренні та вирішенні питань організації навчально - виховного процесу;

- проведення в установленому порядку науково-дослідної,експериментальної, пошукової роботи;

- виявлення педагогічної ініціативи;

- вносити пропозиції щодо поліпшення роботи закладу;

- об’єднуватись у професійні спілки та бути членами інших об’єднань громадян, діяльність яких не заборонена законодавством;

- позачергову атестацію з метою отримання відповідної категорії, педагогічного звання;

-участь у роботі органів громадського самоврядування навчально - виховного комплексу;

- підвищення кваліфікації, перепідготовку;

-  отримання пенсії, у тому числі і за вислугу років в порядку, визначеному законодавством України;

-  на матеріальне, житлово - побутове та соціальне забезпечення відповідно до чинного законодавства.

Відволікання педагогічних працівників від виконання професійних обов'язків не допускається, за винятком випадків, передбачених законодавством України.

3.12. Педагогічні працівники зобов'язані:

-забезпечувати належний рівень викладання навчальних дисциплін  відповідно до навчальних програм на рівні обов'язкових державних вимог;

-сприяти розвитку інтересів, нахилів та здібностей дітей, а також збереженню їх здоров'я;

-здійснювати пропаганду здорового способу життя;

- сприяти зростанню іміджу навчально - виховного комплексу;

- настановленням і особистим прикладом утверджувати повагу до державної символіки, принципів загальнолюдської моралі;

- виховувати в учнів повагу до батьків, жінки, старших за віком, народних традицій та звичаїв, духовних та культурних надбань народу України;

- готувати учнів до самостійного життя в дусі взаєморозуміння, миру, злагоди між усіма народами, етнічними, національними, релігійними групами;

-дотримуватися педагогічної етики, моралі, поважати гідність учнів, вихованців;

-захищати учнів, вихованців від будь-яких форм фізичного або психічного насильства, запобігати вживанню ними алкоголю, наркотиків, тютюну, іншим шкідливим звичкам;

-постійно підвищувати свій професійний рівень, педагогічну майстерність, загальну і етичну культуру;

- виконувати Статут навчально-виховного комплексу, правила внутрішнього
розпорядку, умови контракту чи трудового договору;

- виконувати накази і розпорядження керівника навчально-виховного комплексу,  органів управління освітою;

- забезпечувати емоційний комфорт, захист дитини від будь-яких форм експлуатації та дій, які шкодять її здоров’ю, а також від фізичного та психологічного насильства;

- брати участь у роботі педагогічної ради.                                              

3.13. Працівники дошкільного та шкільного відділень несуть відповідальність за збереження життя, фізичне і психічне здоров’я дитини згідно із законодавством.

3.14.  Працівники навчально - виховного комплексу у відповідності до статті 26 Закону України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення» проходять періодичні медичні огляди.

Працівники дошкільного відділення у відповідності до статті 26 Закону України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення» проходять періодичні медичні огляди 1 раз на 6 місяців у закріпленому, за місцем роботи, медичному закладі.

3.15. У навчально - виховному комплексі обов'язково проводиться атестація педагогічних працівників. Атестація здійснюється, як правило, один раз на п'ять років відповідно до Типового положення про атестацію педагогічних працівників України, затвердженого Міністерством освіти і науки України.

3.16. Педагогічні працівники, які систематично порушують Статут, правила внутрішнього розпорядку навчально-виховного комплексу, не виконують посадових обов'язків, умови колективного договору (контракту) або за результатами атестації не відповідають займаній посаді, звільняються з роботи відповідно до чинного законодавства.

3.17. Представники громадськості мають право:

- обирати і бути обраними до органів громадського самоврядування в навчально-виховному комплексі;

- керувати учнівськими об'єднаннями за інтересами і гуртками, секціями;

- сприяти покращенню матеріально-технічної бази, фінансовому забезпеченню навчально-виховного комплексу;

- проводити консультації для педагогічних працівників;

- брати участь в організації навчально-виховного процесу.

3.18. Представники громадськості зобов'язані:

-дотримуватися вимог Статуту навчально - виховного комплексу, виконувати накази та розпорядження керівника навчально-виховного комплексу, рішення органів громадського самоврядування, захищати учнів від будь-яких форм фізичного або психічного насильства, пропагувати здоровий спосіб життя, шкідливість вживання алкоголю, наркотиків, тютюну тощо.

 

IV. УПРАВЛІННЯ НАВЧАЛЬНО - ВИХОВНИМ КОМПЛЕКСОМ

 

4.1. Управління навчально-виховним комплексом здійснюється департаментом гуманітарної політики, який є представником власника.

 Безпосереднє керівництво навчально-виховним комплексом здійснює його директор. Директором може бути тільки громадянин України, який має вищу педагогічну освіту на рівні спеціаліста або магістра, стаж педагогічної роботи не менше як 3 роки.

Директор навчально-виховного комплексу та його заступники призначаються та звільняються з посади департаментом гуманітарної політики Дніпровської міської ради з дотриманням чинного законодавства. Призначення та звільнення заступників директора здійснюється за поданням директора з дотриманням чинного законодавства.

4.2. Вищим органом громадського самоврядування навчально-виховного комплексу є загальні збори колективу, що скликаються не менше одного разу на рік.

Делегати загальних зборів з правом вирішального голосу обираються від таких трьох категорій:

- працівників навчально-виховного комплексу - зборами трудового колективу;

- учнів навчально-виховного комплексу другого - третього ступенів – класними зборами;

- батьків, представників громадськості – батьківськими зборами.
Кожна категорія обирає однакову кількість делегатів. Визначається така
кількість делегатів:

- від працівників навчального закладу – 50%, учнів – 50%, батьків і представників громадськості – 50%.

Термін їх повноважень становить один рік. Загальні збори правочинні, якщо в їхній роботі бере участь не менше половини делегатів кожної з трьох категорій. Рішення приймається простою більшістю голосів присутніх делегатів.

Право скликати збори мають голова ради навчально - виховного комплексу, учасники зборів, якщо за це висловилось не менше третини їх загальної кількості, директор навчально-виховного комплексу, власник.

Загальні збори:

-обирають раду навчально-виховного комплексу, її голову, встановлюють термін їх повноважень;

-заслуховують звіт директора і голови ради навчально - виховного комплексу;

- розглядають питання навчально-виховної, методичної і фінансово-господарської діяльності навчально - виховного комплексу;

- затверджують основні напрями вдосконалення навчально-виховного процесу, розглядають інші найважливіші напрями діяльності навчально - виховного комплексу;

- приймають рішення про стимулювання праці керівників та інших
педагогічних працівників.

4.3. У період між загальними зборами діє рада навчально-виховного комплексу.

4.3.1. Метою діяльності ради є:

- сприяння демократизації і гуманізації навчально-виховного процесу;

- об'єднання зусиль педагогічного і учнівського колективів, батьків, громадськості щодо розвитку навчально-виховного комплексу та удосконалення навчально-виховного процесу;

- формування позитивного іміджу та демократичного стилю управління навчально - виховним об'єднанням;

- розширення колегіальних форм управління навчально-виховним комплексу;

- підвищення ролі громадськості у вирішенні питань, пов'язаних з організацією навчально-виховного процесу.

4.3.2. Основними завданнями ради є:

- підвищення ефективності навчально-виховного процесу у взаємодії з сім'єю, громадськістю, державними та приватними інституціями;

- визначення стратегічних завдань, пріоритетних напрямів розвитку навчально-виховного комплексу та сприяння організаційно-педагогічному забезпеченню навчально-виховного процесу;

-   формування навичок здорового способу життя;

-  створення належного педагогічного клімату в навчально - виховному комплексі;

- сприяння духовному, фізичному розвитку учнів, вихованців та набуття ними навчального досвіду;

- підтримка громадських ініціатив щодо вдосконалення навчання та виховання учнів, творчих пошуків і дослідно-експериментальної роботи педагогів;

-  сприяння організації дозвілля та оздоровлення учнів, вихованців;

-  підтримка громадських ініціатив щодо створення належних умов і вдосконалення процесу навчання та виховання учнів;

-  ініціювання дій, що сприяли б неухильному виконанню положень чинного законодавства щодо обов'язковості загальної середньої освіти;

-  стимулювання морального та матеріального заохочення учнів, вихованців, сприяння пошуку, підтримки обдарованих дітей;

-  зміцнення партнерських зв'язків між родинами учнів, вихованцями та загальноосвітнім навчально-виховним комплексом з метою забезпечення єдності навчально-виховного процесу.

4.3.3. До ради обираються пропорційно представники від педагогічного колективу, учнів II - III ступенів навчання, батьків і громадськості. Представництво в раді й загальна її чисельність визначаються загальними зборами навчально-виховного комплексу. Рішення про дострокове припинення роботи члена ради з будь-яких причин приймається виключно загальними зборами. На чергових виборах склад ради оновлюється не менше ніж на третину.

4.3.4. Рада навчально-виховного комплексу діє на засадах:

- пріоритету прав людини, гармонійного поєднання інтересів особи, суспільства, держави;

- дотримання вимог законодавства України;

- колегіальності ухвалення рішень;

- добровільності і рівноправності членства;

- гласності.

Рада працює за планом, що затверджується загальними зборами. Кількість засідань визначається їх доцільністю, але має бути не менше чотирьох разів на навчальний рік.

Засідання ради може скликатися її головою або з ініціативи директора навчально-виховного комплексу, власника, а також членами ради.

Рішення ради приймається простою більшістю голосів за наявності на засіданні не менше двох третин її членів.

У разі рівної кількості голосів вирішальним є голос голови ради. Рішення ради, що не суперечать законодавству України та Статуту навчально - виховного комплексу, доводяться в 7-денний термін до відома педагогічного колективу, учнів, вихованців, батьків або осіб, які їх замінюють, та громадськості.

У разі незгоди адміністрації навчально-виховного комплексу з рішенням ради створюється погоджувальна комісія, що розглядає спірне питання.

До складу комісії входять представники органів громадського самоврядування, адміністрації, профспілкового комітету навчально- виховного комплексу.

4.3.5. Очолює раду навчально - виховного комплексу голова, який обирається із складу ради. Голова ради може бути членом педагогічної ради. Головою ради не можуть бути директор та його заступники. Для вирішення поточних питань рада може створювати постійні або тимчасові комісії з окремих напрямів роботи. Склад комісій і зміст їх роботи визначаються радою. Члени ради мають право виносити на розгляд усі питання, що стосуються діяльності навчально-виховного комплексу, пов'язаної з організацією навчально-виховного процесу, проведенням оздоровчих та культурно-масових заходів.

4.3.6. Рада навчально-виховного комплексу:

-   організовує виконання рішень загальних зборів;

-   вносить пропозиції щодо зміни типу, статусу, профільності навчання,вивчення іноземних мов та мов національних меншин;

-   спільно з адміністрацією розглядає і затверджує план роботи навчально-виховного комплексу та здійснює контроль за його виконанням;

- разом з адміністрацією здійснює контроль за виконанням Статуту навчально-виховного комплексу;

- затверджує режим роботи навчально-виховного комплексу;

- сприяє формуванню мережі класів навчально - виховного комплексу, обґрунтовуючи її доцільність в органах виконавчої влади та місцевого самоврядування;

- приймає рішення спільно з педагогічною радою про нагородження учнів похвальними листами «За високі досягнення у навчанні» та похвальними грамотами «За особливі досягнення у вивченні окремих предметів»;

- разом із педагогічною радою визначає доцільність вибору навчальних предметів;
варіативної частини робочих навчальних планів, враховуючи можливості,  потреби учнів, вихованців, а також тенденції розвитку регіону, суспільства і держави;

- погоджує робочий навчальний план на кожний навчальний рік;

- заслуховує звіт голови ради, інформацію директора та його заступників з питань навчально-виховної та фінансово-господарської діяльності;

- бере участь у засіданнях атестаційної комісії з метою обговорення питань про присвоєння кваліфікаційних категорій вчителям;

-  виносить на розгляд педагогічної ради пропозиції щодо поліпшення організації позакласної та позашкільної роботи з учнями;

-  виступає ініціатором проведення добродійних акцій;

-  вносить на розгляд педагогічної ради та відповідного органу управління освітою пропозиції щодо морального і матеріального заохочення учасників навчально-виховного процесу;

-  ініціює розгляд кадрових питань та бере участь у їх вирішенні;

-  сприяє створенню та діяльності центрів дозвілля, а також залучає громадськість, батьків або осіб, які їх замінюють, до участі в керівництві гуртками,іншими видами позакласної та позашкільної роботи, до проведення оздоровчих та культурно-масових заходів з учнями;

-  розподіляє і контролює кошти фонду загального обов'язкового навчання, приймає рішення про надання матеріальної допомоги учням, вихованцям;

-  розглядає питання родинного виховання;

-  бере участь за згодою батьків або осіб, які їх замінюють, в обстеженні житлово-побутових умов учнів, які перебувають в несприятливих соціально-економічних умовах;

-  сприяє педагогічній освіті батьків;

-  сприяє поповненню бібліотечного фонду та передплаті періодичних видань;

-  розглядає питання здобуття обов'язкової загальної середньої освіти учнями;

-організовує громадський контроль за харчуванням і медичним обслуговуванням учнів, вихованців:

-  розглядає звернення учасників навчально-виховного процесу з питань роботи навчально-виховного комплексу;

-  вносить пропозиції щодо морального і матеріального заохочення учасників;

-  може створювати постійні або тимчасові комісії з окремих напрямів роботи. Склад комісій та зміст їх роботи визначається радою.

4.4. При навчально-виховному комплексі за рішенням загальних зборів може створюватися і діяти піклувальна рада та батьківський комітет.

4.5. Метою діяльності піклувальної ради є створення умов доступності загальної середньої освіти для всіх громадян, задоволення освітніх потреб особи, залучення широкої громадськості до вирішення проблем навчання і виховання.

4.5.1. Основними завданнями піклувальної ради є:

- сприяння виконанню законодавства України щодо обов'язковості повної загальної середньої освіти;

- співпраця з органами виконавчої влади, організаціями, підприємствами, установами, навчальними закладами, окремими громадянами, спрямована на поліпшення умов навчання і виховання учнів, вихованців у навчально - виховному комплексі;

- зміцнення навчально-виробничої, матеріально-технічної, спортивної, корекційно-відновної та лікувально-оздоровчої бази навчально - виховного комплексу;

- організація змістовного дозвілля та оздоровлення учнів, вихованців, педагогічних працівників;

- вироблення рекомендацій щодо раціонального використання фонду
загальнообов'язкового навчання;

- запобігання дитячій бездоглядності;

- сприяння працевлаштуванню випускників навчально-виховного комплексу;

- стимулювання творчої праці педагогічних працівників та учнів;

- сприяння залученню додаткових джерел фінансування навчально-виховного комплексу;

- сприяння соціально-правовому захисту учасників навчально-виховного процесу навчально-виховного комплексу;

- всебічне зміцнення зв'язків між родинами учнів, вихованців та навчально-виховним комплексом.

4.5.2. Піклувальна рада формується у складі 11 осіб з представників місцевих органів виконавчої влади та самоврядування, підприємств, організацій, навчальних закладів, окремих громадян, у тому числі іноземних.

Члени піклувальної ради обираються на загальних зборах навчально-виховного комплексу шляхом голосування простою більшістю голосів.

Члени піклувальної ради працюють на громадських засадах.

Не допускається втручання членів піклувальної ради в навчально-виховний процес (відвідування уроків тощо) без згоди керівника загальноосвітнього навчально - виховного комплексу. У випадках, коли хтось із членів піклувальної ради вибуває, на загальних зборах і на його місце обирається інша особа.

4.5.3. Піклувальна рада діє на засадах:

- пріоритету прав людини, гармонійного поєднання інтересів особи, суспільства, держави;

- дотримання вимог законодавства України;

- самоврядування;

- колегіальності ухвалення рішень;

- добровільності і рівноправності членства;

- гласності.

Робота піклувальної ради планується довільно. Кількість засідань визначається їх доцільністю, але, як правило, не менш ніж чотири рази на рік. Позачергові засідання можуть проводитись також на вимогу третини і більше її членів.

Засідання піклувальної ради є правомочним, якщо на ньому присутні не менше двох третин членів. Рішення піклувальної ради приймається простою більшістю голосів.

Піклувальна рада інформує про свою діяльність у доступній формі на зборах, у засобах масової інформації, через спеціальні стенди тощо.

Рішення піклувальної ради в 7-денний термін доводяться до відома колективу навчально-виховного комплексу, батьків, громадськості, їх виконання організовується членами піклувальної ради.

4.5.4. Очолює піклувальну раду голова, який обирається шляхом голосування на її засіданні з числа членів піклувальної ради.

З числа членів піклувальної ради також обираються заступник та секретар. Голова піклувальної ради:

- скликає і координує роботу піклувальної ради;

- готує і проводить засідання, затверджує рішення піклувальної ради;

- визначає функції заступника, секретаря та інших членів;

- представляє піклувальну раду в установах, підприємствах та організаціях з питань, віднесених до її повноважень.

Голова піклувальної ради має право делегувати свої повноваження членам піклувальної ради.

4.5.5. Піклувальна рада має право:

- вносити на розгляд органів виконавчої влади, керівника загальноосвітнього навчально-виховного комплексу, загальних зборів пропозиції щодо зміцнення матеріально-технічної, навчально-виробничої, наукової, культурно-спортивної, корекційно-відновної та лікувально-оздоровчої бази навчально - виховного комплексу;

-   залучати додаткові джерела фінансування навчального закладу;

вживати заходи до зміцнення матеріально-технічної і навчально-методичної бази навчально - виховного комплексу;

- стимулювати творчу працю педагогічних працівників, учнів;

- брати участь у розгляді звернень громадян з питань, що стосуються роботи

навчально - виховного комплексу, з метою сприяння їх вирішенню у встановленому порядку;

- створювати комісії, ініціативні групи, до складу яких входять представники
громадськості, педагогічного колективу, батьки або особи, які їх замінюють,
представники учнівського самоврядування.

4.6. Метою  діяльності  батьківського комітету є надання допомоги    педагогічному    колективу загальноосвітнього   навчального   закладу  в  реалізації  завдань загальної середньої освіти.

Батьківський  комітет навчального закладу обирається простою більшістю голосів на загальних батьківських  зборах  (конференції) загальноосвітнього  навчального  закладу  на  початку  навчального року.

4.7. Директор навчально - виховного комплексу :

-  здійснює керівництво педагогічним колективом, забезпечує раціональний добір і розстановку кадрів, створює необхідні умови для підвищення фахового і кваліфікаційного рівня працівників;

-  організовує навчально - виховний процес;

-забезпечує контроль за виконанням навчальних планів і програм, рівнем досягнень учнів у навчанні;

- відповідає за якість і ефективність роботи педагогічного колективу;

- створює необхідні умови для участі учнів у позакласній та позашкільній роботі, проведення виховної роботи;

- забезпечує дотримання вимог охорони дитинства, санітарно - гігієнічних та
протипожежних норм, техніки безпеки;                                             

- підгримує ініціативи щодо вдосконалення систем навчання та виховання, заохочення творчих пошуків, дослідно - експериментальної роботи педагогів;

- забезпечує права учнів, вихованців на захист їх від будь-яких форм фізичного або психічного насильства;

- призначає класних керівників, завідуючих навчальними кабінетами, майстернями, навчально-дослідними ділянками;

- контролює організацію харчування і медичного обслуговування учнів;

- здійснює контроль за проходженням працівниками у встановлені терміни обов'язкових медичних оглядів і несе за це відповідальність;

- розпоряджається в установленому порядку шкільним майном і коштами;

- видає у межах своєї компетенції накази та розпорядження і контролює їх виконання;

- за погодженням із профспілковим комітетом затверджує правила внутрішнього розпорядку, посадові обов'язки працівників навчально- виховного комплексу;

- створює умови для творчого зростання педагогічних працівників, пошуку та застосування ними ефективних форм і методів навчання та виховання;

- несе відповідальність за свою діяльність перед учнями, батьками, педагогічними працівниками та загальними зборами, власником, місцевими органами державної виконавчої влади тощо;

- діє від імені навчального закладу, представляє його в усіх державних та інших органах, установах і організаціях, укладає угоди з юридичними та фізичними особами.

4.8. Керівник дошкільного відділення:

- відповідає за реалізацією завдань дошкільної освіти, визначених Законом України «Про дошкільну освіту», та забезпечення рівня дошкільної освіти у межах державних вимог до її змісту і обсягу;

- здійснює керівництво і контроль за діяльністю дошкільного відділення;

- розпоряджається в установленому порядку майном і коштами дошкільного відділення і відповідає за дотримання фінансової дисципліни та збереження матеріально-технічної бази відділення;

- контролює організацію харчування і медичного обслуговування дітей;

- забезпечує дотримання санітарно-гігієнічних, протипожежних норм і правил техніки безпеки, вимог безпечної життєдіяльності дітей і працівників;

- контролює відповідність застосованих форм, методів і засобів розвитку,

виховання і навчання дітей їх віковим, психофізіологічним особливостям, здібностям і потребам;

- підтримує ініціативу щодо вдосконалення освітньої роботи, заохочує творчі пошуки, дослідно-експериментальну роботу педагогів;

- організовує різні форми співпраці з батьками або особами, які їх замінюють;

- щороку звітує про навчально - виховну, методичну, екологічну і фінансово - господарську діяльність дошкільного відділення на загальних зборах колективу та батьків або осіб, які їх замінюють.

4.9.Обсяг педагогічного навантаження вчителів визначається на підставі законодавства директором навчально-виховного комплексу і затверджується управлінням освіти департаменту гуманітарної політики.

Обсяг педагогічного навантаження може бути менше тарифної ставки (посадового окладу) лише за письмовою згодою педагогічного працівника.

Перерозподіл педагогічного навантаження протягом навчального року допускається лише у разі зміни кількості годин з окремих предметів, що передбачається робочим навчальним планом, або за письмовою згодою педагогічного працівника з дотриманням законодавства про працю.

4.10.У навчально-виховному комплексі створюється постійно діючий колегіальний орган - педагогічна рада.

Головою педагогічної ради є директор навчально-виховного комплексу.

4.11.Педагогічна рада розглядає питання:

- удосконалення  методичного забезпечення навчально-виховного процесу, планування та режиму роботи навчально-виховного комплексу;

- переведення учнів до наступних класів і їх випуску, видачі документів про відповідний рівень освіти, нагородження за досягнення у навчанні;

- підвищення кваліфікації педагогічних працівників, розвитку їхньої творчої ініціативи, впровадження у навчально-виховний процес досягнень науки і передового педагогічного досвіду:

- морального та матеріального заохочення учнів (вихованців) та працівників навчально-виховного комплексу.

4.12. Робота педагогічної ради планується в довільній формі відповідно до потреб навчально-виховного комплексу. Кількість засідань педагогічної ради визначається їх доцільністю, але не може бути менше чотирьох разів на рік.

Члени педагогічної ради мають право виносити на її розгляд актуальні питання навчально-виховного процесу.

4.13.У навчально-виховному комплексі можуть створюватись учнівські та вчительські громадські організації, що діють відповідно до чинного законодавства України.

                                                 

V. МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНА БАЗА

 

5.1. Матеріально-технічна база навчально-виховного комплексу включає будівлі, споруди, землю, комунікації, устаткування, інші матеріальні цінності, вартість яких відображено у балансі навчально-виховного комплексу.

5.2.Майно навчально-виховного комплексу використовується на правах оперативного управління відповідно до чинного законодавства, рішення про заснування і Статуту навчально-виховного комплексу та укладених ним угод.

5.3.Навчально-виховний комплекс відповідно до чинного законодавства користується землею, іншими природними ресурсами і несе відповідальність за дотримання вимог та норм з їх охорони.

5.4. Вилучення основних фондів, оборотних коштів та іншого майна навчально-виховного комплексу проводиться лише у випадках, передбачених чинним законодавством. Збитки, завдані навчально - виховному комплексу внаслідок порушення його майнових прав іншими юридичними та фізичними особами, відшкодовуються відповідно до чинного законодавства.

5.5. Для забезпечення навчально-виховного процесу база навчально-виховного комплексу складається з навчальних кабінетів, майстерень (слюсарної, токарної, обслуговуючої праці тощо), а також спортивного, актового і читального залів, бібліотеки, архіву, медичного,
комп'ютерного кабінету, їдальні та буфету.

5.6. Відчуження засобів та нерухомого майна, що є комунальною власністю територіальної громади міста і закріплені за навчально-виховним комплексом, здійснюється за рішенням власника, тобто територіальної громади міста в особі Дніпропетровської міської ради за
ініціативою та погодженням з органом оперативного управління діяльністю навчально-виховного комплексу, відповідно до порядку, який встановлений чинним законодавством.

5.7.Навчально-виховний комплекс має право здавати в оренду відповідно до чинного законодавства (крім цілісних майнових комплексів), підприємствам, організаціям та установам, а також громадянам устаткування, транспортні засоби, інвентар та інші матеріальні цінності, які перебувають на його балансі, у порядку, встановленому чинним законодавством.

5.8.Навчальний заклад має земельну ділянку, де розміщуються спортивні та географічний майданчики, навчально-дослідна ділянка, зона відпочинку, господарські будівлі тощо.

 

VI. ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

 

6.1 .Фінансово-господарська діяльність навчально-виховного комплексу здійснюється на основі його кошторису.

6.2. Джерелами формування кошторису навчально-виховного комплексу є:      

- майно власника;

- кошти місцевого бюджету у розмірі, передбаченому нормативами фінансування загальної середньої освіти для забезпечення вивчення предметів в обсязі Державних стандартів освіти та дошкільної освіти ;

- кошти, отримані за надання освітніх платних послуг згідно з чинним законодавством;

- доходи від реалізації продукції навчально-виробничих майстерень, навчально-дослідних ділянок, підсобних господарств, від здачі в оренду приміщень, споруд, обладнання;

- благодійні внески юридичних і фізичних осіб.

6.3. Навчальний заклад є неприбутковою установою.

6.4. Забороняється розподіл отриманих доходів (прибутків) або їх частин серед засновників (учасників), членів такої організації, працівників (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших, пов’язаних з ними осіб.

6.5. Доходи (прибутки) неприбуткової організації використовуються виключно для фінансування видатків та утримання такої неприбуткової організації, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених її установчими документами.

6.6. У навчально-виховному комплексі створюється фонд загального обов'язкового навчання, який формується з урахуванням матеріально побутових потреб учнів за рахунок коштів власника та бюджету в розмірі не менше трьох відсотків витрат на його поточне утримання, а також за рахунок коштів, залучених з інших джерел. Кошти фонду загальнообов'язкового навчання зберігаються на реєстраційному рахунку навчального закладу в органах Державного казначейства і витрачаються відповідно до кошторису.

 Облік і використання коштів фонду загального обов'язкового навчання здійснюється навчально-виховним комплексом, відповідно до порядку, передбаченого чинним законодавством.

Контроль за правильним використанням коштів фонду загального обов'язкового навчання здійснює департамент гуманітарної політики.

6.7. Навчально-виховний комплекс має право на придбання та оренду необхідного обладнання та інші матеріальні ресурси, користуватися послугами будь-якого підприємства, установи, організації або фізичної особи, фінансувати за рахунок власних надходжень заходи, що сприяють поліпшенню соціально-побутових умов колективу.

6.8.  Порядок діловодства і бухгалтерського обліку в навчально - виховному комплексі визначається законодавством та нормативно-правовими актами Міністерства освіти і науки України та інших органів виконавчої влади, яким підпорядкований навчально-виховний комплекс. За рішенням власника бухгалтерський облік навчально - виховного комплексу здійснюється самостійно або через централізовану бухгалтерію департаменту гуманітарної політики.

6.9. Звітність про діяльність навчально-виховного комплексу встановлюється відповідно до законодавства.

 

VIІ. МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО

 

7.1. Навчально - виховний комплекс за наявності належної матеріально-технічної та соціально-культурної бази, власних надходжень має право проводити міжнародні учнівські та педагогічні обміни у рамках освітніх програм, проектів, встановлювати відповідно до законодавства прямі зв’язки з міжнародними організаціями та освітніми асоціаціями.

7.2. Навчально-виховний комплекс має право відповідно до чинного законодавства укладати угоди про співробітництво з навчальними закладами, науковими установами, підприємствами, організаціями, громадськими об’єднаннями інших країн.

 

VIІІ. КОНТРОЛЬ ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО КОМПЛЕКСУ

 

8.1. Державний контроль за діяльністю навчально - виховного комплексу здійснюється з метою забезпечення реалізації єдиної державної політики в сфері загальної середньої освіти та дошкільної освіти.

8.2. Державний контроль за діяльністю закладу здійснюють Державна інспекція навчальних закладів, власник (територіальна громада міста), департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради.

8.3. Основною формою державного контролю за діяльністю навчально -виховного комплексу є атестація, що проводиться не рідше одного разу на десять років у порядку, встановленому Міністерством освіти і науки України.

8.4. У період між атестацією проводяться перевірки (інспектування) навчально-виховного комплексу з питань, пов'язаних з його навчально-виховною діяльністю. Зміст, види і періодичність цих перевірок визначаються залежно від стану навчально-виховної роботи, але не частіше

1-2 разів на рік. Перевірки з питань, не пов'язаних з навчально-виховною діяльністю, проводяться його власником відповідно до законодавства.

 

ІХ. ПРИПИНЕННЯ НАВЧАЛЬНО - ВИХОВНОГО КОМПЛЕКСУ

 

9.1. Припинення діяльності навчального закладу здійснюється шляхом реорганізації (злиття, приєднання, поділ) або ліквідації – за рішенням власника, а у випадках, передбачених законодавством, – за рішенням суду.

Ліквідація проводиться ліквідаційною комісією, призначеною власником, а у випадках ліквідації за рішенням суду – ліквідаційною комісією, призначеною цим органом.

З часу призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження щодо управління навчальним закладом.

9.2. Ліквідаційна комісія оцінює наявне майно навчального закладу, виявляє його дебіторів і кредиторів і розраховується з ними, складає ліквідаційний баланс і представляє його власнику.

9.3. У разі припинення юридичної особи (у результаті її ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення) передбачається передача активів одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зарахування до доходу бюджету (або є в наявності кінцевих розділах Статуту).

9.4. У випадку реорганізації права та зобов’язання навчального закладу переходять до правонаступників відповідно до чинного законодавства або визначених навчальних закладів.